Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2016-10-24 07:47 i Fyrklöverskolan Hedemora
En presentation för elever och föräldrar av ett arbetsområde inom ämnet historia.
Grundskola 5 Historia
Hur förändrades vårt samhälle i och med att Gustav Vasa kom till makten i Sverige?

Hur påverkades landet av reformationen?

Hur har de europeiska upptäcksresorna påverkat

utvecklingen i världen?

I detta arbetsområde lär du dig bland annat att svara på dessa frågor!

Innehåll

Elevdel

Vi skall lära oss hur vårt land förändrades under 1500-talet. Du kommer att utveckla dina förmågor att jämföra livsvillkoren under 1500-talet med idag, lära dig historiska begrepp, så som likhet och skillnader, förändring, kronologi, orsak och konsekvens och lära dig att kritiskt granska olika källor. Detta gör vi genom att se på film, måla/rita, diskutera, läsa och skriva.

Konkreta mål

När vi är klara med arbetsområdet ska du ha kunskaper om:

 • Maktstrukturen i Sverige under 1500-talet.
 • Hur Gustav Vasa formade centralmakten Sverige.
 • Religions betydelse för Sverige och de övriga nordiska länderna.
 • Vad reformationen innebar för Sverige.
 • Sveriges, Nordens och Europas handel, språk och kultur under Vasatiden.
 • Hur vi än idag kan se spår i vår samhällsutveckling från 1500-talet.
 • Hur de europeiska upptäcks resorna påverkade utvecklingen i Världen.
 • Hur olika källor kan ge oss kunskaper om tidigare epoker, och dess olika trovärdighet. 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper i ämnet genom att se/höra hur du:
Du får möjlighet att själv och tillsammans med en kamrat diskutera och berätta om livet under Vasatiden, och visa att du kan använda passande historiska begrepp.
Berätta om reformationen och beskriva spår av dem i dagens Sverige.
Berätta om likheter och skillnader mellan att leva på 1500-talet och idag.
vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov.


Undervisning

Du kommer att få: 

 • läsa och lyssna på faktatexter. 
 • läsa faktatexter och svara på frågor
 • lyssna på genomgångar. 
 • diskutera. 
 • se film och skriva anteckningar
 • grupparbete

Lgr11

I undervisningen arbetar vi mot målet att varje elev...

Syfte

Syftet med undervisningen är att varje elev skall utveckla sin förmåga att...

Kunskapskrav

Här nedan kan du läsa vilka kunskapskrav i kursplanen för historia vi arbetar mot. Det är betygsnivå E som beskrivs.

Centralt innehåll

I kursplanen för historia finns beskrivet vad undervisningen bör innehålla. Det kallas "centralt innehåll". Vårt arbetsområde berör det här centrala innehållet:

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Historia

Genom undervisningen i historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

E
C
A
Historiska händelser och personer
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Samhällsförändringar, diskutera
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Hur människorna levde; undersöka
Du kan undersöka hur möten, kulturer, in- och utvandring, (migration), politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten kulturer, in- och utvandring, (migration), politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten kulturer, in- och utvandring, (migration), politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Hur människorna levde; diskutera
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, (migration), politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, (migration), politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, (migration), politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
Historiska källor; använda och dra slutsatser
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Historiska källor; visa och förklara, likheter/skillnader
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder händelser och personer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: