Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Världen Projekt Sagor

Skapad 2016-10-24 13:39 i Lineheds förskola Halmstad
Tema kring sagor och berättelser.
Förskola
Genom att erbjuda olika sagor och berättelse ge barnen möjlighet att utveckla sina olika språk och att på så sätt stärka deras självförtroende och självkänsla.

Innehåll

Varför?

Utveckla barnens olika uttryckssätt utifrån deras kunskaper och erfarenheter. Stärka deras självkänsla och självförtroende. Ge barnen möjlighet att utveckla olika språk och att föra dialoger kring sina tankar och på så sätt få förståelse för världen omkring dem. Ge barnen möjlighet att utveckla arbetet med olika medier och väva in det i sagorna.

Syfte/Mål

För barnen

Utveckla deras språkliga förmåga. Introducera nya ord och begrepp. Sätta ord på situationer och händelser. Se den röda tråden i sammanhanget. Föra resonemang kring berättelserna och kunna återberätta. Använda olika sagoformer. Få förståelse för att det finns sagor på andra språk. Genom språket få förståelse för deras omvärld.

För pedagogerna

Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

Hur sagor är uppbyggda på andra språk - grammatiskt

Var ligger barnen språkligt ?.

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

 

Planera och genomföra

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

  • det kompetenta barnet
  • barns inflytande
  • vårdnadshavares involvering
  • kreativitet och de hundra språken
  • att lära tillsammans och av varandra
  • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
  • variation i arbetsformer
  • olika gruppkonstellationer
  • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
  • för barnen att ställa hypoteser

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras?

Gruppens utveckling utifrån satta mål. 

Hur ska dokumentationen göras?

Genom reflektionsprotokoll, film, barnens alster och tankar, fotografier.

När ska dokumentationen göras ?

Varje vecka

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Alla i arbetslaget

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen ?

Alla i arbetslaget

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: