Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk 7 ht 18

Skapad 2016-10-27 07:37 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 Matematik
Taluppfattning och tals användning omfattar kunskaper om tal och hantering av tal, beräkningsmetoder samt hur dessa kunskaper kan användas i matematiska och vardagliga sammanhang. Taluppfattning som handlar om tals betydelse, relationer och storlekar är grundläggande för att kunna utveckla kunskaper i matematik. Genom att successivt få möta tal och beräkningar av tal inom ett utvidgat talområde fördjupas förståelse och uppfattning av tal och olika beräkningsmetoder.

Innehåll

Undervisningen

I undervisningen kommer du att få försöka lösa matematiska problem både ensam och tillsammans med kompisar. Vi kommer tillsammans att resonera och samtala om matematiska begrepp, metoder och olika lösningsmetoder. Gemensamt kommer vi också att resonera om vilka olika uttrycksformer som passar då vi beskriver bland annat tillvägagångssätt för att lösa problem!

LYCKA TILL!

Begrepp

 • siffra, tal
 • naturliga ta, decimaltal, heltal, jämnt tal, ojämt tal, negativa tal, positiva tal, motsatta tal, primtal
 • positionssystem, talsystemet, tiosystem
 • miljontal, tusental, hundratal, tiotal, ental, tiondel, hundradel, tusendel
 • tallinje, talrad, talföljder
 • decimaltal, decimaler, decimaltecken, decimalform
 • addition, term, summa
 • subtraktion, term, differens
 • multiplikation, faktor, produkt
 • division, täljare, nämnare, kvot
 • avrunda, överslag, närmevärde, gällande siffror

Resonemang

Resonera kring siffrors värde i olika tal och hur de förändras då de exempelvis multipliceras eller divideras med 10, 100 eller 1000.

Resonera kring kring sambanden mellan olika räknesätt.

Resonera kring och argumentera för olika beräkningsmetoder till de fyra räknesätten.

Resonera kring noggrannheten på ett avrundat värde.

Resonera kring för och nackdelar med olika sätt att göra överslagsberäkningar.

 

Metoder

 • Olika huvudräkningsstrategier för att göra beräkningar med de fyra räknesätten.
 • Skriftliga metoder för att göra beräkningar med de fyra räknesätten.
 • Metoder för att multiplicera och dividera tal med 10, 100 & 1000 samt tal mellan 0 och 1
 • Metoder för att storleksordning tal i decimalform.
 • Metoder för att avrunda tal.
 • Metoder för att göra överslagsberäkningar.

 

Kommunikation

Träna på att ha en tydlig struktur på dina redovisningar. Det ska vara lätt att följa dina beräkningar och vem som helst ska förstå vad du räknat ut utan att de ser uppgiften.


Skriv alltid vad du räknar på, exempelvis Arean = eller Omkretsen = .
Använd dig av olika uttrycksformer exempelvis; tallinjen, bilder, siffror, symboler, tecken, algebraiska uttryck...
Kontrollera alltid att ditt svar är rimligt 😀.

Kopplingar till läroplan

Arbetsgång

Arbetsgång åk 7

Vi kommer att arbeta i Mondo matematik 7 samt med matematikboken digitalt,

gleerupsportal.se (logga in genom att klicka på +google)


Regelbundet kommer vi att ha "problemlösningslektioner" där vi ägnar hela lektionspasset till ett och samma problem. Då kommer vi att arbeta enligt EPA-modellen där vi först arbetar ensamma, sedan i par för att sedan avsluta resonemanget allmänt i klassen.

Efter ett tag kommer vi att göra en diagnos och i slutet av arbetsområdet gör vi ett skriftligt prov där eleverna visa sina förmågor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Tal och dess användning - År 7

Bedömningsmatris för de förmågor du ska utveckla inom området tal och dess användning.

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förmåga att:
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
.
Du kan ge enklare beskrivningar av matematiska begrepp. Du använder grundläggande matematiska begrepp med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera avancerade uttrycksformer.
Förmåga att:
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du väljer och använder grundläggande metoder på ett korrekt och i huvudsak fungerande sätt.
Du visar goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem korrekt och med säkerhet.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem på ett korrekt sätt och med god säkerhet.
Förmåga att:
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du kan resonera om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet. Du gör enkla redovisningar av dina lösningar.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet. Du gör utvecklade redovisningar av dina lösningar.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet på ett välutvecklat sätt. Du gör välutvecklade redovisningar av dina lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: