Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och Konstruktion

Skapad 2016-10-28 13:38 i Skolbyns skola Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Under vårens NTA- tema Rörelse och konstruktion kommer du att bygga och konstruera fordon efter egna idéer och efter ritningar. Du kommer att få bygga bilar som ska kunna förflytta sig på olika sätt och vi ska också kunna ha last på några av våra bilar. I NTA-temat arbetar vi med behov, undersökningar, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Till vår hjälp har vi NTA-lådor med material.

Innehåll

Elevdel

Mål - du ska få lära dig

När vi arbetat klart med området ska du kunna:

 • När vi arbetat klart med området ska du kunna:
 • förklara olika krafter och rörelser, t.ex varför en bil stannar
 • kunna planera och utföra enkla konstruktioner
 • kunna berätta och skriva om det arbete vi gör med våra bilar (dokumentera)
 • kunna bygga efter en ritning

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • bygga efter en ritning
 • dokumentera ditt eget arbete
 • förstå nya ord och begrepp
 • planera och utföra enklare konstruktioner
 • prov på de olika begreppen och fysiklagarna

Undervisning

Vi kommer i undervisningen att:

 • bygga olika fordon
 • undersöka hur det rör sig när det är påverkas av olika krafter
 • undersöka hur tung last påverkar fordonet
 • använda gummisnoddar för att få fart på våra fordon
 • lära oss nya ord och begrepp inom fysik och teknik
 • arbeta laborativt
 • bygga fordon och prova oss fram för att se hur de fungerar
 • skriva, rita och ta bilder för att dokumentera det vi gör
 • få uppgifter som du ska arbeta med hemma
 • arbeta tillsammans med några i din klass i en liten grupp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Tk
Matris NO år 1-6

Naturvetenskapligt arbetssätt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att ställa frågor
Denna aspekt handlar om att ställa frågor som kan undersökas vetenskapligt (på ett systematiskt sätt).
Eleven kan ställa en mängd olika frågor, men skiljer inte mellan de frågor som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Eleven kan med stöd bearbeta egna eller andras frågor så att de blir möjliga att undersöka.
Eleven kan med stöd och på egen hand ställa frågor som kan undersökas på ett systematiskt sätt
Förmåga att formulera hypoteser
Denna aspekt handlar om att samla information och idéer om en frågeställning, så att en hypotes kan formuleras.
Eleven kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, men kan inte ge en förklaring till varför.
Eleven kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, samt ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Eleven kan formulera en hypotes, det vill säga en förutsägelse som är naturvetenskapligt underbyggd.
Förmåga att planera en undersökning
Denna aspekt handlar om att planera en undersökning för att testa en hypotes. Planeringen omfattar både att identifiera lämplig utrustning som att designa en fungerande försöksuppställning.
Eleven kan ge ett förslag på hur en undersökning kan utformas, men endast i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen.
Eleven kan ge förslag på hur en undersökning kan utformas i sin helhet, men där förslaget är ofullständigt i något avseende (t.ex. att någon av punkterna till höger saknas).
Eleven kan planera för en undersökning, där planeringen innehåller: • Vilka variabler som ska förändras och vilka som ska hållas konstanta, • Hur mätningen ska genomföras, • I vilken ordning momenten ska genomföras, • Vilken materiel som ska användas, samt • Hur materielen ska användas på ett säkert sätt.
Förmåga att samla data
Denna aspekt handlar om att genomföra en undersökning och samla in data. Här ingår även att handha utrustningen på ett lämpligt sätt.
Eleven kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver kontinuerligt stöd av lärare eller av detaljerade instruktioner. Eleven genomför undersökningen på ett osystematiskt sätt, så att resultaten inte blir tillförlitliga och genomförandet brister i säkerhet.
Eleven kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater. Eleven genomför undersökningen på ett osystematiskt sätt, så att resultaten inte blir tillförlitliga. Eleven kan hantera eventuella instrument på ett säkert sätt.
Eleven kan enskilt, eller som aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut. Eleven genomför undersökningen på ett systematiskt och noggrant sätt, så att resultaten blir tillförlitliga. Eleven kan hantera eventuella instrument korrekt och säkert.
Förmåga att tolka resultat och dra slutsatser
Denna aspekt handlar om att utifrån sina resultat och införda teorier kunna dra en logisk slutsats.
Eleven använder endast en begränsad mängd av insamlad data för att tolka resultaten. Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes.
Eleven utnyttjar alla insamlade data för att tolka resultaten. Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes och dra slutsatser som är i linje med insamlad data.
Eleven utnyttjar alla insamlade data för att tolka resultaten, och kan föra en diskussion kring eventuella avvikande data och möjliga felkällor. Eleven kan tolka sina data i förhållande till teorier och modeller. Eleven resonerar kring alternativa tolkningar.
Förmåga att redovisa och kommunicera
Denna aspekt handlar om att förklara sina idéer och sitt arbete, med stöd av naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier, så att andra kan förstå hur man har tänkt och gjort. Här innefattas även hur man utnyttjar grafer, tabeller och bilder för att presentera sina resultat anpassat till olika målgrupper.
Eleven kan, med kontinuerligt stöd av kamrater eller av detaljerade instruktioner, presentera genomförandet av en undersökning, vilka resultat som uppnåtts samt vilka slutsatser som dragits. Eleven använder företrädesvis vardagligt språk för att presentera sin undersökning. Eleven tar i sin presentation stöd av vardagliga och kontextnära bilder, teckningar m.m.
Eleven kan, med visst stöd av instruktioner eller kamrater, presentera genomförandet av en undersökning, vilka resultat som uppnåtts samt vilka slutsatser som dragits. Eleven blandar naturvetenskapliga och vardagliga begrepp i presentationen av sin undersökning och vilka resultat som uppnåtts. Eleven tar i sin presentation stöd av generella symboler och representationer. Eleven kan presentera en undersökning såväl muntligt som skriftligt.
Eleven kan, enskilt eller som aktiv del i en grupp, presentera genomförandet av en undersökning, vilka resultat som uppnåtts samt vilka slutsatser som dragits. Eleven kan presentera undersökningen med naturvetenskaplig terminologi. Eleven tar i sin presentation stöd av för naturvetenskapen konventionella symboler och representationer. Eleven kan anpassa sin presentation av en undersökning till aktuell målgrupp och typ av information som ska kommuniceras. Eleven kan dokumentera en undersökning från början till slut.
Förmåga att utvärdera en undersökning
Denna aspekt handlar om att identifiera möjliga felkällor i undersökningen och avgöra om resultat och slutsatser är rimliga.
Eleven kan resonera kring resultatens rimlighet
Eleven kan identifiera möjliga felkällor och resonera kring resultatens rimlighet. Eleven kan bearbeta sin egen undersökning utifrån andras synpunkter.
Eleven kan identifiera och värdera möjliga felkällor och med stöd i dessa resonera kring resultatens rimlighet. Eleven kan utifrån en jämförelse mellan planering och utförande föreslå förbättringar i design av en undersökning. Eleven kan resonera kring slutsatsernas rimlighet.
Förmåga att observera
Denna aspekt handlar om att genom observationer identifiera egenskaper, hitta likheter och skillnader och beskriva olika objekt med bild och ord.
Eleven kan identifiera tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras.
Eleven kan identifiera även mindre tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras. Eleven kan använda flera olika egenskaper för att beskriva ett objekt.
Eleven kan använda flera väsentliga egenskaper för att beskriva ett objekt och kan ta hjälp av olika sinnen eller hjälpmedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: