Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsthistoria: impressionismen, kubismen och expressionismen

Skapad 2016-10-29 11:41 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 8 Bild
Du kommer att få ta del av viktiga delar av konsthistorien som: impressionismen, kubismen och expressionismen. Vi får lära mer om stora mästare som : Claude Monet, Edgar Degas, Berthe Morrisot, August Renoir, Paul Cézanne,Anders Zorn m.fl Inom kubismen bekantar du deg med med: Pablo Picasso, Georges Braque, Robert Delaunay Inom expressionismen lär du mer om: Edvard Munch, Paul Klee, Alfons Ander, Franz Marc, Frida Kahlo, Isac Grünewald m.fl

Innehåll

Mål

1) Du ska få  förståelse och kunskap  kring viktiga delar av konsthistorian: impressionismen, kubismen och expressionismen

Du kanske redan vet en del om detta, och du kan söka på nätet och i konstböcker efter mer information

2) Du ska tillägna dig kunskap om olika konstnärer som representerar impressionismen, kubismen och expressionismen, när de levde och några av deras  konstverk

3) Du ska tillägna dig fördjupade kunskaper inom ovannämnde  konsthistoriska  tidsperioder, dess teknik och färgsättning och kunna urskilja  och  känna igen de.

4)  Ni  skall göra och presentera en Power-Point i grupp om två, tre eller fyra klasskamrater

Fördela uppgifter till alla i gruppen

Arbetets innehåll

Fokus under arbetet "Konsthistoria" kommer ligga på att du söker  kunskap om vilken betydelse konsten haft genom tiderna. Du kommer att fördjupa dig inom impressionismen, expressionismen och kubismen, konsthis  och i par/grupp arbeta och  presentera en PP om dessa tre konst- stilar

1)Gemensam genomgång, där vi tittar på  bildexemplen från de tre konsthistoriska stilarter och de olika konstnärer som vi fokuserar på. Vi går igenom tidsupplägg och projektbeskrivning..


2). Du fortsätter fördjupningsarbetet med att i grupp om 2 eller 3 göra en Power-Point där ni samlar information om de tre konstriktningar impressionismen, kubismen och expressionismen, bildexemplen, och namn och information om de konstnärer ni väljer och ta med. (Minst två konstnärer från varje  stilperiod) 

Power Point i par/grupp presenteras för klassen

3)  Du får nu välja tre arbeten att låta dig inspireras av och själv göra liknande arbete med liknande teknik och färgval; en impressionistisk, en kubistisk och en expressionistisk bild


4 Välj ett arbete och presentera i form av en kort bildanalys:


I vilken tid är verket skapat i?
Vem har skapat verket?
Vilken stämning tycker du verket ger?
Vilka tankar/känslor/minnen väcker verket hos dig?
I vilken teknik är verket skapat i?

Flera analys exemplen finns i bildsalen

 

Bedömning

Se matris nedan.

Uppgifter

 • Impressionismen kubismen och expressionismen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl

Matriser

Bl
Bild åk7-9

Huvudkriterier

F
E
C
A
Förmåga att framställa bilder med hjälp av grundläggande baskunskaper
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett enkelt bildspråk med delvis genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett utvecklat bildspråk med delvis genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt fungerande sätt
.Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt
Förmåga att kunna kommunicera, förstå, tolka, kritiskt granska och reflektera kring egna och andras bilder
Under arbetsprocessen utvecklar du idéer inom olika ämnesområden. Du använder samtida och historiska bilder och väljer handlingsalternativ som leder framåt och med viss anpassning till syfte och sammanhang kan du presentera dina bilder
Under arbetsprocessen kan du utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden. Du använder samtida och historiska bilder och väljer handlingsalternativ som leder framåt och med relativt god anpassning till syfte och sammanhang kan du presentera dina bilder.
Under arbetsprocessen kan du utveckla egna idéer inom olika ämnesområden och återanvända samtida och historiska bilder. Under arbetet formulerar du och använder handlingsalternativ som leder framåt. Du kan också presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang och ge välutvecklade omdömen.
Förmåga att finna kreativa lösningar
Under arbetsprocessen formulerar du ochväljer handlingsalternativ som leder framåt. Du kan visa enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Under arbetsprocessen formulerar du och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Du visar förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Under arbetsprocessen utvecklar du egna idéer inom olika ämnesområden. Du visar komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Kunskap om utmärkande drag inom konst, populärkultur, arkitektur och design under olika historiska epoker
Du kan tolka både historiska och samtida bilder och visuell kultur. Du kan på ett enkelt sätt och med vissa ämnesspecifika begrepp beskriva olika verk och företeelser i omvärlden.
Du kan tolka både historiska och samtida bilder och visuell kultur. Du kan relativt väl resonera om andras verk och företeelser i omvärlden. Du ska på ett utvecklat sätt använda relativt goda ämnesspecifika begrepp och kunna beskriva verkens innehåll och funktion.
Du kan tolka både historiska och samtida bilder och visuell kultur. Du kan föra välutvecklade resonemang kring bilder, beskriva verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: