👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Les 13 travaux d'Hercule

Skapad 2016-10-30 21:06 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 4 – 5 Modersmål
När Herakles beger sig till sin Kung Eurystheus för att berätta att han har klarat av sina 12 uppdrag, tvingar denne på honom en trettonde och sista prövning. Och det är Du som får i uppdrag att beskriva skriftligt Herakles sista storverk, att berätta hur han utfört hjältedådet.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du ska kunna

  • känna igen och använda verb i presens, futurum och dåtiden (passé composé, passé simple, imparfait),

  • associera rätt tidsmarkörer med rätt verbtempus,

  • böja hjälpverb (être, avoir) samt regelbundna –er och –ir verb i presens, futurum, passé composé och imparfait,

  • läsa med flyt korta texter: sagor, myter och legender,

  • återberätta, sammanfatta och kommentera texterna,

  • svara skriftligt med fullständiga meningar på förståelse- och strukturfrågor,

  • känna igen berättarstrukturen i texterna,

  • skilja på sagans och mytens typiska språkliga drag, struktur, ord och begrepp,

  • lära dig mer om myter och legender: Var kommer de ifrån? Var hittar man dem? Vilka är karaktärerna? I vilka andra konstformer finns de uttryckta?

  • upptäcka två längre myter (Zeus, gudarnas kung, Herakles 12 storverk),

  • kartlägga återkommande specifika drag i berättelsen om Herakles prövningar,

  • uppfinna och skriva en egen berättelse om Herakles 13de storverk genom att tillämpa samma berättarstruktur som i de 12 andra uppdrag.

 

Undervisning

Vi börjar med att läsa ett avsnitt ur en saga. Den handlar om en stenåldersflicka som ritar det första meddelande i människans historia. Genom högläsning tränar du ditt läsflyt och vi poängterar hur viktigt det är med uttal, stumma slutbokstäver, intonation, olika skiljetecken, bindning av slutbokstäver, talflöde och inlevelse.

Vi går igenom ordförrådet och prövar läsförståelse genom muntlig sammanfattning och skriftliga frågor. Vi samtalar sedan om texten för att kartlägga vilka specifika språkliga drag sagan uppvisar. Vi tittar också på textens berättarstruktur, dess syfte, det som kännetecknar karaktärerna, vilka ord och begrepp som används.

Vi markerar alla verbformer i dåtid och diskuterar ordbildning och verbböjning. Presens och futurum hittar vi i textens dialoger. Vi gör en rad strukturövningar för att träna bruket av dessa 3-4 verbtempus. Du lär dig också att böja regelbundna verb och hjälpverb i dåtid, presens och futurum. Du övar även att använda rätt tidsmarkörer.

Vi arbetar sedan på ett liknande sätt med en annan typ av berättelse, myten om Jason och det gyllene skinnet. Genom lästräning, läsförståelse och textsamtal klarlägger vi skillnader mellan den här legenden och sagan som vi läste tidigare. Vi utforskar mytens typiska drag och vilka ord och begrepp som förekommer i myter och legender. Du lär dig vad myterna är, vad de kommer ifrån, i vilka kulturer man kan hitta dem, vad de har för funktion och i vilka konstformer man hittar myter (böcker, skulpturer, keramik, mm.).

Vi upptäcker sedan den grekiska mytologin genom att läsa tillsammans en längre berättelse om Zeus, gudarnas kung. Där bekantar du dig med många mytgestalter och hur de förhåller sig till varandra, vilka känslor som styr dem.

Vi samlar ord och uttryck för känslor och övar dessa i olika sammanhang. De kan tillhöra olika ordklasser (adjektiv, verb och substantiv) och används i både bokstavlig och bildlig mening.

 Därefter läser du, både hemma och i klassrummet hela berättelsen om Herakles 12 storverk. Du möter den mest populära av alla grekiska hjältar. Du lär dig att upptäcka alla återkommande element i dessa tolv berättelser och du antecknar dessa. Du känner igen alla typiska språkliga drag för myterna.

 

Tillämpning

Du får använda allt du lärt dig under tiden för arbetsområdet för att göra följande uppgift. Du ska uppfinna ett 13de storverk som Herakles måste utföra. Du skriver då en ny berättelse och lägger den till myten om Herakles 12 storverk. Din text ska uppvisa samma berättarstruktur och innehålla samma typiska drag, när det gäller språk, karaktärer, föremål, händelser, beskrivningar och dialoger som i de 12 första berättelserna.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 4-6

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Kvalité IV
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven lyssnar och förstår huvudinnehållet i tydligt vardagligt språk om välkända företeelser
Eleven förstår uppläst text, samtal, tvprogram, ljudfil och deltar i samtalet om det eleven har hört
Eleven återberättar en stor del av innehållet och ställer relevanta frågor till det eleven har hört
Eleven lyssnar, förstår och reflekterar över ålders- och nivåadekvata tvprogram, ljudfiler, uppläst text m.m. som gäller dagsaktuella frågor och belyser egna och andras villkor Eleven för resonemang om texternas/samtals/tvprograms budskap
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven deltar i samtal: ställer frågor, ger svar om ämnen av personligt intresse Eleven kan uttrycka sina känslor, erfarenheter och tankar Eleven återberättar strukturerat händelseförloppet i en bok/berättelse eller en film
Eleven deltar i samtal om elevens familj, skola, fritidsintressen, erfarenheter o.d. Eleven använder synonymer och motsatsord Eleven förstår betydelsen av rätt uttal, betoning och satsmelodi för att göra sig förstådd
Eleven ger och tar information och instruktioner, bidrar med relevanta frågor, kopplar till egna erfarenheter Eleven känner till ords och begrepps nyanser och värdeladdning Eleven kan göra enkla jämförelser mellan modersmålets och svenskans uttal och satsmelodi
Eleven kan utan förberedelse gå in i ett samtal med anknytning till vardagslivet Eleven i samtalet bidrar med frågor, åsikter, argument och egna erfarenheter Eleven gör ett medvetet urval av ord och begrepp som passar mottagaren Eleven gör presentationer anpassade till olika mottagare Eleven jämför modersmålets uttal, betoning och satsmelodi med svenskans
Läsförståelse
Eleven läser och förstår huvuddelen av innehållet i texter som består av högfrekvent och åldersanpassat språk som hör till vardag och skola Eleven skiljer mellan olika slags texter: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande
Eleven förstår i stort sätt olika slags texters uppbyggnad och typiska språkliga drag Eleven känner till berättande och poetiska texters typiska språkdrag samt deras ord och begrepp Eleven kan använda ordböcker/andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
Eleven läser med viss flyt Eleven förstår beskrivande, skönlitterära, förklarande och instruerande texter, återger grundläggande delar av innehållet och samtalar om det Eleven särskiljer berättande och poetiska texters typiska språkdrag samt deras ord och begrepp
Eleven läser med flyt både högt och tyst Eleven förstår budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna, i åldersanpassad skön- och saklitteratur, sammanfattar och samtalar om läsningen, reflekterar över texternas budskap Eleven förstår modersmålets grundläggande struktur i jämförelse till svenskans
Skriftlig produktion
Eleven skriver enkla sammanhängande texter om sina intressen och upplevelser Språkbruket är någorlunda varierat, synonymer och motsatsord förekommer
Eleven skriver berättande och beskrivande texter som har en viss struktur Eleven använder synonymer och motsatsord Eleven tillämpar några vanliga skrivregler Eleven använder ordböcker, andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
Eleven skriver berättande, beskrivande, informerande texter som har viss språklig variation med vardagliga och skolrelaterade ord Eleven använder med viss säkerhet några vanliga regler för språkriktighet
Eleven skriver texter som har tydlig struktur och språklig variation med inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp Eleven använder nyanserat och värdeladdat språk för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven använder några vanliga regler för språkriktighet Eleven kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålets och svenskans skriftspråk
Kultur och samhälle
Eleven känner till några seder och traditioner från områden där modersmålet talas och jämför dem med svenska traditioner
Eleven berättar om för eleven betydelsefulla traditioner, skolan och skolgången och kan jämföra med svenska traditioner och skolan
Eleven har kunskaper om geografi och kultur i områden där modersmålet talas
Eleven berättar om viktiga seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas, samt jämför dem med svenska förhållanden Eleven kan jämföra skolgång i området där modersmåls talas med skolgång i Sverige