Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Läsa och skriva

Skapad 2016-10-31 11:41 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Ett arbete kring berättelser där eleverna tränar att läsa, återberätta och skriva egna berättelser. Dessutom tränar eleverna på stavning och att kunna bedöma varandras texter.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Berättelser ska vara lätta att förstå. En berättelse blir färdig först när du gjort förbättringar i den. Alla ord måste vara rättstavade i en berättelse.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under- visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

 

 

Mål:

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • läsa berättande texter och återberätta handlingen muntligt och skriftligt
 • skriva en berättelse med en tydlig handling
 • stava vanliga och ofta förekommande ord
 • ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer

Elevernas förkunskaper finns dokumenterade i Nya språket lyfter.

Koppling till kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Undervisning:

För att nå de uppsatta målen kommer vi att arbeta enligt följande

 • diskutera om hur berättelser är uppbyggda
 • träna stavning av ord som finns i berättelserna
 • skriva både gemensamma och enskilda berättelser
 • bedöma sina egna berättelser

 

 

 

 

Bedömning:

Det här kommer vi att bedöma under arbetets gång och när arbetet är avslutat:

 • Din förmåga att komma ihåg vad du läst och berätta om det
 • Din förmåga att skriva om det du läst
 • Din förmåga att kunna skriva en berättelse med början, handling och ett slut
 • Din förmånga att ge kommentarer till en kompis
 • Din förmåga att kunna stava ord rätt
 • Din förmåga att kunna göra en bild till en text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3

Matriser

Sv SvA
Kopia av Berättande text - lärarversion

Beskrivningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Person
Saknar personbeskrivning.
Har en otydlig personbeskrivning.
Har enkla beskrivningar av person.
Har en målande personbeskrivning som flyter in naturligt.
Miljö
Saknar miljöbeskrivning.
Har en otydlig miljöbeskrivning.
Har enkla beskrivningar av miljön.
Har en målande miljöbeskrivning där det passar i berättelsen och har fångat stämningen.
Känslor
Saknar känslobeskrivningar.
Har en otydlig känslobeskrivning.
Har enkla beskrivningar av känslor.
Har en målande beskrivning som exakt fångar/beskriver känslan/känslorna.

Struktur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Början, handling, slut
Har en början men handling och slut saknas.
Har de flesta eller alla delarna av berättelsen, men den är svår att förstå för att någon/några delar är otydliga.
Har en början, handling och slut som går att förstå, men någon av delarna är otydlig.
Har en början och en tydlig handling som för berättelsen vidare mot ett genomtänkt slut.
Röd tråd
Berättelsen har ingen röd tråd utan hoppar fritt mellan olika saker.
I berättelsen finns ett försök till att skapa en röd tråd. Tankegången går att urskilja.
Berättelsen har en röd tråd från början till slut.
I berättelsen finns en medveten ordning så det ena länkar naturligt till det andra.
Sambandsord
I berättelsen finns inga eller få sambandsord. Meningarna staplas på varandra.
Meningarna och sammanhanget i texten knyts ihop med sambandsord. Variationen är dock liten, ofta används samma ord, t.ex. "sen"…
Meningarna och sammanhanget i texten knyts ihop med en variation av sambandsord.
Meningarna och sammanhanget i texten knyts ihop med en variation av sambandsord. Användningen av sambandsord bidrar till flyt och ledighet i texten.

Språklig kvalité

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Meningsbyggnad
Har svårt att få ihop meningar. Glömmer punkt och stor bokstav. Ofta blir det en enda lång mening.
Får ihop några enkla meningar där punkten slumpvis sitter där den ska.
Kan skriva meningar och använder punkt och stor bokstav där man ska.
Meningarna är utförliga och varierar i längd och uppbyggnad. Stor bokstav, punkt och kommatecken sitter där det ska.
Ordval
Är fåordig i berättelsen och använder samma vanliga ord ofta.
Är fåordig i berättelsen, men varierar ordvalet.
Använder ett rikt register av ord, men de passar inte in helt utan blir mest en ”utfyllnad”.
Använder ett rikt register av ord i berättelsen och de passar in i sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: