Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt åk1

Skapad 2016-10-31 12:47 i Gylle skola Borlänge
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Under vårterminen i årskurs 1 kommer vi arbeta i Favorit matematik 1B.

Innehåll

Tidsplan

VT årskurs 1

Förmågor att utveckla

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 Mål

Du ska få lära dig:

 • Naturliga tal 13-20
 • Klockan- hel och halv timme
 • Problemlösning
 • Addition med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • Subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • Sambandet mellan addition och subtraktion
 • Mäta med egna mått och enheten centimeter
 • Fyrhörning, triangel och cirkel
 • Punkt, linje och sträcka
 • Symmetri
 • Tiotal 10, 20, 30…till 100
 • Dubbelt och hälften
 • Jämna och udda tal
 • Ental och tiotal
 • Talen 0-100
 • Grundläggande inom programmering

 

Du ska utveckla din:

 • Analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen dubbelt, hälften, addition, subtraktion, centimeter, symmetri samt ental och tiotal.
 • Metakognitiv förmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.
 • Förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information. Skilja på fakta och egna värderingar. Framföra och bemöta argument.

 

Arbetssätt

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom att:

 • Arbeta laborativt
 • Spela olika spel
 • Diskutera och resonera matematik
 • Färdighetsträna i boken
 • Befästa och resonera runt begrepp
 • Möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp

 

 Bedömning

Vad ska bedömas?

Du ska visa att du kan:

 • Dela upp tal 0-20
 • Klockan- hel och halv timme
 • Strategier för problemlösning samt kunna skriva en matematisk formulering av en frågeställning
 • Centrala metoder för addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • Se samband mellan addition och subtraktion
 • Jämföra, uppskatta och mäta med nutida och äldre måttenheter. Spann och centimeter 
 • Namnge geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar och cirklar
 • Känna igen geometriska objekt, däribland punkter, linjer och sträckor
 • Visa förståelse för symmetri, till exempel i bilder och i naturen och hur symmetri kan konstrueras
 • Visa förståelse för positionssystemet, ental och tiotal
 • Känna igen tal 0-100
 • Uttrycka förståelse för jämna och udda tal
 • Visa förståelse för grundläggande programmering. 

  

Hur får du visa vad du kan?

Du får visa vad du kan:

 • I gemensamma diskussioner
 • I enskilt och i grupp/par-arbete
 • I genomgångar
 • I delen, vad har jag lärt mig? i arbetsboken
 • I summativa test

 

 Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: