Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering modersmål arabiska 2016

Skapad 2016-10-31 15:10 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Pedagogisk planering i det arabiska språket för åk 7 - 9
Grundskola 7 – 9 Modersmål
eleven skulle kunna läsa och analysera över innehållet i till ålder anpassad skönlitteratur. Skriva med tydligt innehåll. Redovisa det muntlig och skriftligt. Urskilja språkliga strukturer. Skriva en egen berättelse med begripligt innehåll ochgod språk

Innehåll

Avsnitt 1

Planering modersmål arabiska 2016

Pedagogisk planering i det arabiska språket för åk 7 - 9

                                                                                                                   

Syfte

 

Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

 

Centralt innehåll

 

Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

 

Konkreta mål

Du ska lära dig att

 • Kunna läsa och analysera över innehållet i till ålder anpassad skönlitteratur.
 • Skriva bokrecension med tydligt innehåll.
 • Redovisa det muntlig och skriftligt.
 • Urskilja språkliga strukturer.
 • Skriva en egen berättelse, saga och novell med begripligt innehåll med god språk. 
 • Analysera författarens budskap.

Bedömning

Jag kommer bedöma 

 • Din förmåga att läsa och analysera innehåll.
 • Din förmåga att redovisa muntligt och skriftligt.
 • Din förmåga att urskilja språkliga strukturer.
 • Din förmåga att skriva eget berättelse, saga och novell med begripligt innehåll med gott språk.
 • Din förmåga att analysera författarens budskap.

Undervisning

 • Vi kommer att läsa en bok både hemma och i skolan.
 • Vi kommer att arbeta med läsförståelse samt diskutera och analysera.
 • VI ska lära oss mer om författare.

 

Bedömning matris

Kunskapskrav för slutet av årskurs 9

 

 

E

C

A

Läsa

 

 

 

 

 

 

Sammanfatta

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsförståelse

 

 

 

 

 

Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enklasamman-fattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med visskoppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande

läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

 

 

 

Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt 

sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läs-förståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

 

Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göravälutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

 

Skriva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolka

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med begripligtinnehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur. Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser. Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

 

 

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med relativt tydligtinnehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur. Eleven anpassar på ettutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser. Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

 

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av välutvecklade be-skrivningar och välutvecklad berättarstruktur. Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser. Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

 

 

 

 

 

Samtala

och

diskutera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resonera

 

 

 

 

 

Göra jämförelse mellan modersmål och svenska språket

Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enklamuntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

 

Eleven kan med en ändamålsenlig kom-bination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklademuntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra utvecklade och 

relativt väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och 

relativt väl  underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

 

Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter medvälutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: