Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp No åk 1

Skapad 2016-10-31 15:12 i Toråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
F-1 E Toråsskolan Arbetet sker löpande under hela läsåret.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
No åk 1

Innehåll

Syfte utifrån Lgr11

Att eleverna utvecklar kunskaper om Naturvetenskapliga sammanhang och nyfikenhet på samt intresse för att veta mer om sig själva, naturen och omvärlden. Eleverna ska ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan och söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med begrepp, modeller och teorier inom NO. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Förmågor vi tränar

 • att genomföra systematiska undersökningar i NO
 • att använda NO- begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet i biologin.

Centralt innehåll från Lgr11

Viktiga begrepp

 • Årstid
 • År, månad, vecka, dygn, dag, natt
 • Livscykel, förökning
 • Observation
 • Frö,gro, blomma, knopp, frukt,
 • Hona, hane, unge
 • Hypotes, resultat och slutsats
 • Atom, molekyl

Våra mål

 • Att du kan vad de olika årstiderna.
 • Att du kan beskriva något som kännetecknar respektive årstid.
 • Att du kan beskriva hur någon växt eller djur förändras/anpassar sig efter årstiderna.
 • Att du lärt om livscykeln hos någon växt/djur.
 • Att du kan namnge några av växterna/olika typer av djur i vår närmiljö.
 • Att du att du kan berätta om några yttre kroppsdelar, dess namn och funktion.
 • Att du kan berätta om något av människans sinnen samt några faktorer som påverkar människors hälsa.
 • Att du fått bekanta dig med begreppen atom och molekyl.
 • Att du känner till att vattnet har olika former
 • Att du fått lyssna på någon berättelse, myt samt se konst utifrån natur och människa.
 • Att du har ökad kännedom om tyngdkraft, friktion och jämvikt i lek/rörelse.


Så här arbetar vi

Under läsåret arbetar  vi bl.a med:

 • Årstiderna och årstidsväxlingarna.
 • Olika livscykler i vår närmiljö.
 • Kroppens yttre delar, sinnena och hälsa.
 • Genomförande, observation och dokumentation av experiment.
 • Diskussioner i gruppen utifrån upplevelser, filmer eller texter vi läst.
 • Filmer och faktatexter för barn.
 • Efterarbete i form av författande av texter och måla bilder.
 • Observationer av växter och djur under de olika årstiderna.
 • Dokumentation av upplevelser och observationer med bild och text.

 

 

 

Kunskapskrav för år 3 från Lgr11

Detta bedömer vi

Vi bedömer

 • hur väl du uppfyller våra mål ovan.

Bedömningen sker löpande under läsåret.

Så här visar du vad du lärt dig

Genom att vara delaktig i aktiviteter i naturen och klassrummet och dokumentera innehållet i din Temabok.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: