Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och Hälsa

Skapad 2016-11-01 09:08 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde kropp och hälsa
Grundskola 5 Svenska Biologi
Du ska leva i din kropp hela livet, då är det viktigt att du vårdar din hälsa.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Visst är kroppen fantastisk! För att du ska kunna må bra måste du ta hand om din kropp och förstå hur den fungerar.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

- genomföra systematiska undersökningar i biologi.

- använda biologins begrepp, för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

Undervisningens innehåll: Vad?

Kropp och hälsa

 Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med:

- Varför det är viktigt att ta hand om sin kropp.

- Hur kroppen påverkas av sömn, kost och motion.

- Hur sociala relationer påverkar vår hälsa.

 - Namnge kroppens organ, utseende, placering samt hur de fungerar och samverkar.

- Matens, syrets och blodet väg genom kroppen.

- Några vanliga sjukdomar, hur de förebyggs samt behandlas.

- Redogöra för hur människans livscykel ser ut genom fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död.

- Hur kroppen och tankar förändras från barn till vuxen och äldre.

Undervisningens innehåll: Hur?

Undervisning:

Musikvideo Min kropp – säga stopp – du bestämmer över din kropp.

https://m.youtube.com/watch?v=Ha7p7n9otcc&sns=fb

- Genomgångar

- Diskussioner

- Värdegrundsövningar

- Läsa och lyssna på faktatexter - biologiboken Människan och häftet Min kropp.

 - Skrivuppgifter utifrån det lästa.

- Genomföra enklare undersökningar.

- Följande filmer kommer vi att använda, det är läxa, så eleven ska se dem på läxstund eller hemma.

Matspjälkningsorganen – 14 min

http://www.ne.se/play/ur/program/186231

Huden – 14 min

http://www.ne.se/play/ur/program/186234

Skelett och muskler - 14 min

http://www.ne.se/play/ur/program/186233

Hjärtat, lungor och blodet – 14 min

http://www.ne.se/play/ur/program/186230

Hjärnan och nervsystemet – 14 min

http://www.ne.se/play/ur/program/186232

Biologins metoder och arbetssätt

• Enkla experiment, planering, utförande och utvärdering.

• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

• Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

 

Bedömning

Bedömning i biologi 

Hur eleven kan:

 • Samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter.
 • Söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Använda informationen i diskussioner och skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.
 • Genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Hur i arbetet eleven använder utrustning på ett säkert fungerande sätt.
 • Använda biologiska begrepp genom att ge exempel på och beskriva eller förklara dessa med kunskaper utifrån sammanhang. Hur eleven resonerar om hälsa, sjukdom och pubertet och relatera till några samband i människokroppen.

Bedömning i svenska

Hur eleven kan:

 • Göra enkla kronologiska sammanfattningar av texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget.
 • I texter använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
 • Söka, resonera och sammanstalla information från ett avgränsat urval av källor.
 • Sammanställa innehållet enkla beskrivningar, egna formuleringar och använder ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Samtala om bekanta ämnen, genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6

Matriser

Sv Bi
Kropp och Hälsa

Bedömning i biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
1a Hur samtalar eleven om och diskutera enkla frågor som rör hälsa?
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
1b Hur söker eleven naturvetenskaplig information utifrån olika källor och resonerar kring källornas användbarhet?
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
1c Hur använder eleven informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar?
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Undersökningar
2a Hur genomför eleven enkla undersökningar och formulerar egna frågeställningar som det går att systematiskt arbeta utifrån?
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
2b Hur använder eleven utrustningen?
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
2c Hur jämför eleven sina och andras resultat och resonerar om likheter och skillnader och vad det kan bero på?
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
2d Hur förbättra eleven undersökningen?
Eleven kan bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven ger förslag som kan förbättra undersökningen.
2e Hur dokumenterar eleven sina undersökningar i text och bild?
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
3a Hur är elevens kunskaper om biologins sammanhang(hälsa och sjukdom)?
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang.
3b Hur visar eleven sina kunskaper genom användning av biologins begrepp?
Eleven visar sina kunskaper genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven visar sina kunskaper genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
4a Hur visar eleven sina kunskaper genom relatera till några samband i människokroppen?
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
4f Berättar eleven om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor?
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Bedömning i svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
2b. Hur använder eleven grundläggande regler i texterna för stavning, skiljetecken och språkriktighet?
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
2d Hur resonerar eleven om informationens användbarhet som sökts och valts ut från ett avgränsat urval av källor?
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
2e. På vilket sätt innehåller sammanställningarna beskrivningar, egna formuleringar och användning av ämnesspecifika ord och begrepp?
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
3a. Hur samtalar eleven om bekanta ämnen, genom att ställa frågor och framföra sina åsikter som upprätthåller samtalet?
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: