Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstart för Tema Rörelse på Blå

Skapad 2016-11-01 09:09 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Denna pedagogiska planering upprättas för att fånga upp barnens tankar/intressen/erfarenheter/frågeställningar kring "rörelse" för att med detta som utgångspunkt forma och starta upp arbetet med Tema: Rörelse.

Innehåll

Strävansmål:

  • att ge varje barn möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv
  • att ge varje barn utrymme för egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande
  • att ge varje barn möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation
  • att verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågor som utmanas/utvecklas i denna aktivitet är:

Förmågan att reflektera, diskutera, kommunicera, lyssna, ge utryck för egna uppfattningar, förstå andras perspektiv, uttrycka tankar och åsikter, utöva inflytande

Objekt som används i denna aktivitet är:

Tema rörelse, tidigare erfarenheter, intressen, egna uppfattningar, fantasi, tankar och åsikter, kommunikation, tankekarta 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Denna aktivitet kommer att erbjudas varje barn i grupper om 7-8 barn med en pedagog per grupp.

Förberedelser:

Pennor, ett stort papper att rita upp tankekartan på, planera smågrupper, utse en pedagog som är ansvarig för varje grupp

Aktiviteter:

Intervjua barnen för att sedan tillsammans med dem göra en tankekarta utifrån deras tankar/intressen/erfarenheter/frågeställningar inom "rörelse" för att använda som grund i uppstarten av Tema Rörelse

 

Efterarbete:

Upprätta pedagogiska planeringar för de aktiviteter som utifrån barnens tankar/intressen/erfarenheter/frågeställningar ska forma Tema Rörelse

Starta upp Tema Rörelse

Lärloggar där barnen är delaktiga och får möjlighet att reflektera kring sitt lärande

Arbetslagsmöten där pedagogerna reflekterar kring hur lärandet slagit an på barnen

Uppföljning och reflektion av de pedagogiska planeringarna som upprättats för de olika aktiviteterna i Tema Rörelse

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: