Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk Studion 1-3

Skapad 2016-11-01 09:09 i Hovhultsskolan Uddevalla
Pedagogisk planering för svenska som andraspråk år 1-3.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
En planering för ämnet svenska som andraspråk i årskurs 1-3.

Innehåll

Syfte och förmågor

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska.

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och för sin arbetsmiljö.

Följande förmågor används vid inlärning av ämnet Svenska som andraspråk:

Analys förmåga -  T ex Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. Se likheter och skillnader mellan ord och begrepp.


Kommunikativ förmåga -T ex Strategier för att kommunicera och uttrycka sig i tal och skrift. Samtala kring bilder och händelser. Producera gemensamma texter. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Informationshantering- T ex Diskussioner kring berättelser vi läser tillsammans och filmer vi tittar på.


Begreppsförståelse- T ex Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. 


Metakognitiv förmåga- T ex Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker. Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att göra en tankekarta kring något man talat om.

 

Centralt innehåll

Arbetssätt och metod

Vi arbetar såväl enskilt som i större och mindre grupper. Eleverna arbetar med läsförståelse där vi fokuserar på att diskutera och uppfatta olika texters budskap, både det uttalade och budskap mellan raderna. Inlärning av nya ord och begrepp utgör en stor del av innehållet.

Vi arbetar med enkla former av skrivande, där vi tillsammans skriver t ex en saga eller faktatext. Vi får inspiration till eget skrivande från böcker och filmer.

Eleverna arbetar med språklära, såsom stavning och skiljetecken. I talat språk arbetar vi med böjningsformer och meningsbyggnad.

Eleverna håller muntliga presentationer kring saker och bilder. Fokus ligger på att göra sig förstådd i olika situationer.

 

 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

Vi bedömer .....

Din förmåga att urskilja olika slags budskap i arbetet med texter och bilder.

Din delaktighet i diskussionerna kring de texter gruppen arbetar med.

Din delaktighet i det gemensamma skrivandet. Du kommer med förslag och egna idéer som bidrar till den gemensamma texten. Din förståelse för språkets struktur med punkt och stor bokstav.

Din förmåga att använda de ord och begrepp som vi arbetar med i rätt sammanhang och i rätt form.

 

 

Analys förmåga - läsa och analysera texter där vi lyssnar när du läser och genom att lyssna på dina diskussioner kring texter vi läser.
Kommunikativ förmåga -  bidra till att skriva olika slags texter tillsammans. Göra sig förstådd i olika situationer.
Informationshantering-vi lyssnar på dig när du sammanfattar och diskuterar kring texters och bilders innehåll i läsförståelsen. 
Begreppsförståelse - Hur du använder ord och begrepp i såväl tal som skrift.
Metakognitiv förmåga- vilka strategier använder du för att lära dig och för att sortera inför en uppgift? T ex tankekartor.

Dokumentation

Elevernas arbete bedöms och dokumenteras kontinuerligt. Vi använder avstämningssuppgift efter avslutat arbetsområde, läsning av skriftliga arbeten, elevernas arbetsböcker, lektionsanteckningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: