Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, år 3 Forntiden

Skapad 2016-11-02 08:22 i Sunnerstaskolan Uppsala
En resa från istiden fram till vikingatiden.
Grundskola 1 – 3 Historia
Forntiden - ett arbete om jordens historia från istiden och fram till vikingatiden.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

 • Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.
 • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer
 • Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola.
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Konkretisering av kunskapskraven

 • Kunna använda en tidslinje och kunna tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Även dåtid, nutid och framtid.
 • Beskriva hur olika människor levde under de olika tidsperioderna.
 • Beskriva hur man kan se spår av forntiden både i natur och i språk och litteratur. T.ex. ha kunskap om hur skriftspråket såg ut.
 • Söka information från olika källor. Fundera över källkritik.
 • Jämföra livet då och nu.
 • Skriva faktatexter och använda bilder till.

Undervisning och bedömning

Introduktions av arbetsområdet med hjälp av den pedagogiska planeringen  (skriftligt och på klassrumsväggen).

Gemensamma genomgångar, individuellt material, gruppövningar som ger eleven möjlighet att träna på (förmågor & språkliga mål):

 • jämföra
 • beskriva
 • tidslinje och begrepp
 • söka information

Bedömningstillfällen:

 • lektioner
 • självbedömning
 • Unikum

Bedömning

Formativ:

 • Individuell återkoppling under lektion
 • Aktiv på lektionerna
 • Visa i olika uppgifter skriftligt och muntligt hur långt jag kommit för att nå målen
 • Delta i grupparbete/gruppsamtal

Summativ:

 • Självbedömning med hjälp av matris.
 • Uppdatering i Unikum om elevernas kunskapsutveckling

Elevdelaktighet:

Hur vill vi jobba mot målen?

 • läsa böcker
 • se filmer
 • studiebesök
 • göra egna Forntidsdramatiseringar

Matriser

Hi
Bedömningsmatris år 3 Forntiden

Påväg till godkänd
Godkänd
Mer än godkänd
Jämföra
Jag kan jämföra livet då och nu med stöd av min lärare eller en kompis.
Jag kan jämföra livet då och nu. Jag kan nämna några likheter och skillnader.
Jag kan förklara varför och hur livet var lika/olika på forntiden. Jag använder ämnesspecifika begrepp när jag förklarar.
Beskriva
Jag kan ge ett exempel på hur olika människor levde under de olika tidsperioderna med stöd av min lärare.
Jag kan ge ett exempel på hur olika människor levde under de olika tidsperioderna.
Jag kan ge flera exempel på hur olika människor levde under de olika tidsperioderna. Jag kan resonera om varför.
Beskriva
Jag kan beskriva hur man kan se spår av forntiden med stöd av min lärare.
Jag kan beskriva hur man kan se spår av forntiden.
Jag kan jämföra spåren och resonera kring vilken tid de hör till. Jag kan jämföra spåren och resonera om hur de kom till.
Begrepp
Jag kan använda en tidslinje med hjälp av min lärare eller en kompis.
Jag kan använda en tidslinje. Jag kan begreppen stenåldern, bronsåldern, järnåldern, dåtid, nutid och framtid.
Jag kan resonera kring varför tidsbegreppen heter som de heter och jag vet i vilken följd de kommer och varför. Jag kan beskriva de olika tidsperioderna på ett utförligt sätt.
Söka information
Jag kan söka information från en källa med stöd av en lärare. Jag skriver av text. Jag kan ta ut stödord med hjälp av en kompis.
Jag kan söka information från en källa. Jag kan skriva en faktatext med egna meningar och välja bild till. Jag kan ta ut stödord. Jag kan svara på frågor om forntiden.
Jag kan söka information från flera källor och skapa en faktatext med tydlig struktur. Jag funderar över källkritik och rimlighet. Jag resonerar kring vad som är viktigt att kunna om forntiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: