Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal SO historia åk 8

Skapad 2016-11-02 09:10 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 SO (år 1-3) Historia
På 1700- och 1800-talet förändrades människors sätt att tänka och leva. Människors frihet och lika värde blev något att kämpa för parallellt med den tekniska utvecklingen. Vi analysera tiden genom att lyfta fram orsaker, konsekvenser och olika perspektiv. Vi jämför också med vår egen tid.

Innehåll

Syfte

Eleverna skall utveckla kunskaper om de stora sociala, politiska och tekniska förändringarna på 1700- och 1800-talet som lade grunden till vårt samhälle idag. De skall få insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Eleverna skall få möjlighet att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. De skall också utveckla historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. 

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att utgå från filmer, bilder och texter som berättar om olika skeenden på 1700-talet och 1800-talet. I fokus är förändringar i sättet att leva och tänka. I diskussioner försöker vi förstå orsakerna bakom förändringarna. Vi funderar också på vilka konsekvenser förändringarna fick för olika grupper och individer. Här får vi möjlighet att titta närmare på rasismens historia och rasism idag. Genom värderingsövningar tränar vi oss på att reflektera över kopplingar till vår egen tid. Vi gör också övningar där vi blickar mot framtiden. Vart är vi på väg?

Före jullovet:

Filmer på sli.se:

Världens historia - Revolution (svensktextad)

Kolonialismens Historia - Koloniernas födelse

Kolonialismens Historia - Världsimperium

Rasismens historia : Vad kostar ett människoliv? 

Livet som slav i Amerika

Power point på Youtube:
Orsakerna till amerikanska revolutionen (https://www.youtube.com/watch?v=ioPkB7DhS2A)
 
Läroboken Historia 7-9 (finns inläst på inlasningstjanst.se)
Den ökade världshandeln s. 46-54, frågor 1-16 på s. 55 
Revolutioner och nya idéer s. 68-72, frågor 1-7 + 12 på s. 79
 

Begrepp: triangelhandeln, koloni, kolonialism, imperialism, slaveri, franska revolutionen, amerikanska revolutionen (frihetskriget), rasism, transatlantisk, handelskompani, tullavgift, plantage, parlament, urfolk, skräckvälde, upplysningen, Wienkongressen

 

Instuderingsfrågor till prov i historia onsdag vecka 48:

 1. Varför skaffade européerna kolonier i resten av världen från 1400-talet till 1800-talet?
 2. Vilka konsekvenser fick koloniseringen för urfolken?
 3. Hur fungerade triangelhandeln?
 4. På vilket sätt var triangelhandeln positiv för Europas utveckling?
 5. Beskriv den människosyn som kunde tillåta slaveri ända in på 1800-talet. Gör gärna kopplingar mellan dåtid och nutid.
 6. Vad orsakade den amerikanska revolutionen?
 7. Hur påverkade den amerikanska revolutionen människor och länder i Europa?
 8. Vad orsakade den franska revolutionen?
 9. Varför övergick den franska revolutionen i ett skräckvälde?
 10. Beskriv Napoleons uppgång och fall.

Redovisning av kunskaper

Du är aktiv i diskussioner och övningar där du får möjlighet att reflektera kring gemensamma frågor. Du utvecklar ditt resonemang på prov onsdag vecka 48.

Efter jullovet:

Filmer på sli.se:

Den industriella revolutionen

Kolonialismens Historia - Världsimperium

Ideologiernas historia: Socialism

Ideologiernas historia: Liberalism

Ideologiernas historia: Konservatism

Ideologiernas historia: Feminism

Ideologiernas historia: Ekologism

 

Power point på Youtube:

Vad är grejen med industriella revolutionen? https://www.youtube.com/watch?v=NlENT1yEaDE&t=52s

Industriella revolutionen https://www.youtube.com/watch?v=NT4mvsu2ARw

Bakgrund till imperialismen https://www.youtube.com/watch?v=PB3jXrNJSyU

De tre största ideologierna https://m.youtube.com/watch?v=i5dTB2ihWLI

vad är grejen med politiska ideologier https://m.youtube.com/watch?v=i5dTB2ihWLI

Ideologier https://www.youtube.com/watch?v=ikgDYiR3oIk

 

Läroboken Historia 8 (finns inläst på inlasningstjanst.se)

Fabriker byggs, s. 41-54, sammanfattning och frågor på s. 55

Nya åsikter om hur samhället borde se ut, s. 56-64, sammanfattning och frågor på s. 65

I industrisamhällets värld, s. 66-78, sammanfattning och frågor på s 79

Texter i blogg

På blogg från 9/2 finns de texter om källkritik och historiebruk som vi har tränat på.

Begrepp: Industriella revolutionen, resurser, energi, transport, arbetskraft, ideologier, socialism, liberalism, konservatism, ekologism, feminism, nationalism, imperialism, 

Instuderingsfrågor till prov i historia onsdag vecka 9:

 1. Vilka förutsättningar för den industriella revolutionen fanns i Storbritannien på 1700-talet (RAKET)?
 2. Hur förändrades människors levnadssätt (positivt och negativt) under den industriella revolutionen?
 3. Varför växte nationalismen på 1800-talet?
 4. Vilka är de centrala tankarna inom socialism, liberalism, konservatism, ekologism och feminism?
 5. Ge exempel på vetenskaplig utveckling på 1800-talet.
 6. Ange några av imperialismens orsaker och konsekvenser.
 7. Hur kan man tänka om man är källkritisk?
 8. Vad kan man tänka på om någon använder historia i texter, bilder eller tal (historiebruk)?

Redovisning av kunskaper

Du är aktiv i diskussioner och övningar där du får möjlighet att reflektera kring gemensamma frågor. Du utvecklar ditt resonemang på prov onsdag vecka 6.

Bedömningsaspekter:

 • Generaliseringar I vilken omfattning eleven kan göra övergripande generaliseringar i sitt resonemang.
 • Konkretisering I vilken omfattning eleven konkretiserar sitt resonemang med hjälp av exempel, paralleller eller konsekvensbeskrivningar.
 • Problematisering I vilken omfattning eleven problematiserar, till exempel i termer av ”å ena sidan - å andra sidan”, perspektivbyten eller liknande.
 • Begreppsanvändning I vilken omfattning och med vilken precision eleven använder relevanta ämnesspecifika begrepp.
 • Träffsäkerhet I vilken omfattning eleven tar upp det som är väsentligt för ämnet/frågan.
 • Relevanta slutsatser I vilken omfattning eleven kan dra egna slutsatser som är relevanta för frågan/området.

Matriser

Hi SO
Historia

E
C
A
Förmåga 1
Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Förmåga 2
Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Förmåga 3
Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
Förmåga 4
Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: