Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik

Skapad 2016-11-02 11:49 i Gylle skola Borlänge
Gemensam PP-mall för Gylle Skola i Borlänge.
Grundskola F Matematik
Favorit Matematik år ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Tillsammans med skatan Sally och ekorren Kurre får eleverna hjälp att bygga upp en stabil matematisk grund. Materialet är anpassat efter LGR 11.

Innehåll

Favorit Matematik

Varje kapitel är knutet till en kort ramberättelse som handlar om skatan Sally och ekorren Kurre, dessa berättelser introducerar ämnet för det aktuella kapitlet. Det finns även förslag på lekar till varje ramberättelse. Grundtankarna är att utgå från barnens tidigare erfarenheter och ge dem nya perspektiv in i matematikens värld.

 

Tidsplan

Denna planering sträcker sig över hela läsåret.

Förmågor att utveckla

 

I ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå enkla problemlösningar och räknesagor. Lägesbegrepp, beskriva och jämföra, geometri, klassificera och gruppera, mönster, jämföra antal, konservera antal, antal räkneord talet 1-10, ordningstal, mäta och statistik.

Analysförmåga: Beskriva orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Jämföra likheter och skillnader.

Kommunikativ förmåga: Samtala, diskutera och resonera.

Metakognitiv förmåga: Avgöra rimligheten. Pröva och ompröva.

Begreppslig förmåga: Förstå innerbörden av begreppen.Genom att öva på lägesord praktiskt som teoretiskt.

 

Mål

Kunna ge och ta muntlig information. Känna till och förstå rutin och struktur i en arbetsbok.

Ta tillvara på elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.

Utmana och stimulera eleverna att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt. Genom olika uttrycksformer, utforskande och beskrivande av sin omvärld.

Kan avvända sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

 

Arbetssätt, metod och material

Klassen kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt i ämnet matematik. Vi spelar spel. Arbetar i boken Favorit Matematik, införlivar de teoretiska kunskaperna i den praktiska världen genom utomhusmatematik.

 

Bedömning

Eleverna får visa sina kunskaper genom att lyssna, reflektera, analysera samt diskutera innehållet tillsammans med sina klasskamrater och lärare, detta i både helklass och mindre grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: