Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7-TJUGO minior

Skapad 2016-11-03 08:11 i Gylle skola Borlänge
Gemensam PP-mall för Gylle Skola i Borlänge.
Grundskola F – 9
7-TJUGO minior är skriven av Arbetslinjen Klippan 2009. Form och text av Marita Zackrisson. Boken heter "Sagan om Planeten Pluto".Det är en verklighetsnära och lättförståelig berättelse som kan entusiasmera barnen. Det handlar om Planeten Pluto där vi bekantar oss med deras landskap och invånare. Kursen är uppbyggt i sex tema block. 1. trygghet& tillit. 2. Kommunikation& samarbete. 3. Relation& kompisar. 4. Jag. 5. Tillsammans. 6. Övergångsstället.

Innehåll

7-TJUGO minior

Klippan har tagit fram Den Gemensamma Spelplanen som kan liknas med en fotbollsplan. Utan sidlinjer, regler och ansvarstagande skulle det i princip vara omöjligt att genomföra en fotbollsmatch. Skulle dessutom målsättningarna vara otydliga vore det sannolikt inte ens någon idé att dra på sig dubbskorna. Det handlar om Ansvar, Förhållningssätt, Mål, Kommunikation och Resultat.

 

 

Tidsplan

 Denna planering sträcker sig över hela läsåret.

 

Förmågor att utveckla

Analysförmåga: Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra likheter/skillnader och för/nackdelar.

Kommunikativa förmåga: Samtala. Diskutera. Motivera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera och resonera.

Metakognitiv förmåga: Tolka. Värdera. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheter. Välja mellan olika strategier. Pröva/ompröva.

Begreppslig förmåga: Förstå innerbörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

LGR 11 2.1 Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Mål

Kunna ge och ta muntlig information. Känna till och förstå rutin och struktur i en arbetsgång.

Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.

Respekterar andra människors egenvärde.

Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till hjälpa andra människor.

Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 

 Arbetssätt, metod och material

Vi har högläsning ur boken "Sagan om Planeten Pluto". De teoretiska och praktiska övningarna följer vi av de tillhörande arbetsmaterial som är indelat i sex block. Vi lyssnar, målar, klipper och klistrar.

Genom att vi sätter opp färdigarbetat material på väggar, tränar på att redovisa inför varandra i klassen och utvärdera tillsammans blir eleverna mer delaktig i våran planering för fortsatt arbete.

Här deltar alla både i teoretisk och praktiskt arbete, så alla kan ta del av och förstå om eventuella svårigheter som uppstår i förståelsen av budskapet vi vill förmedla. Vi har också samarbetsövningar.

 

Bedömning

Eleverna får visa sina kunskaper genom att lyssna, reflektera, analysera samt diskutera innehållet tillsammans med sina klasskamrater och lärare, detta i både helklass och mindre grupp.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: