Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomens historia och mångfald ht-16

Skapad 2016-11-04 08:56 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Kristendomen är den religion som utgår från Jesus av Nasaret och som har Bibeln som helig skrift. Kristendomen växte fram ur judendomen bland människor som följde Jesus Kristus vid vår tideräknings början. Kristendomen spreds snabbt från Palestina till områdena runt Medelhavet och sedan vidare. År 1054 splittrades kyrkan i romersk-katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna. På 1500-talet ledde reformationen till att flera kyrkor bröt sig loss från den romersk-katolska. Idag är kristendomen världens största religion med över 2 miljarder anhängare.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Du har kunskaper om

 • källorna till vår kunskap om Jesus och lärjungarna
 • Urkyrkan; missionsbefallningen, hur man levde i de första församlingarna, Paulus, Rom blir centrum, Petrus, kejsar Konstantin, kyrkans delning
 • de tre stora riktningarna; katolicism, ortodoxi och protestantism
 • Katolska kyrkan; utbredning, påven, Vatikanen, treenigheten, korstecknet, de sju sakramenten, mässan, kloster och helgon
 • Ortodoxa kyrkan; utbredning, patriarker, kyrkan med ikonostasen, gudstjänsten, sakramenten, ikoner
 • Protestantiska kyrkor; utbredning, Martin Luther, avlatsbrev, evangelisk-lutherska kyrkor, Luthers lära, Olaus Petri och kyrkans förändring i Sverige
 • Kristendomen i Sverige; från en kyrka till många
 • Nyandliga rörelser

Du kan resonera och reflektera över:

 • Likheter och olikheter mellan kristendom och andra relioner och mellan kristendomens olika riktningar
 • Vad som är rätt och fel
 • Livsfrågor

Du kan använda olika källor

 • Du kan söka information och diskutera källornas trovärdighetUndervisning, redovisning och bedömning

Undervisningen kommer att bestå av:
 • genomgångar
 • film
 • enskilt arbete
 • söka information
 • presentation
 
Bedömningen sker efter kunskapskraven i Religion (se kunskapstabellen) och grundas på
 • observationer under lektionstid
 • inlämningsuppgifter
 • redovisningar
 • prov
   

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: