Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 ht 16 - "Tid och räknesätt" samt "Bråk, procent och decimaltal"

Skapad 2016-11-04 11:07 i Munkedalsskolan Munkedal
En planering över arbetet med områdena "Tid och räknesätt" samt "Bråk och decimaltal".
Grundskola 5 Matematik
En planering över arbetet med områdena "Tid och räknesätt" samt "Bråk- procent- och decimaltal".

Innehåll

Övergripande mål

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

 

Kursplanemål,  Lgr 11

Syfte

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

 • Ma 4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma 4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
 • Ma 4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma 4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma 4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma 4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma 4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma 4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer

 

 

 

 Bedömning

När du har arbetat med ovanstående områden ska du kunna:

Tid och räknesätt 

 • uppskatta, mäta, jämföra och beräkna tidsskillnader för analog och digital tid

 • välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar

 • välja lämpliga räknesätt och göra skriftliga beräkningar för addition, subtraktion, multiplikation och division

 • använda miniräknare vid beräkningar med de fyra räknesätten
 • göra uppskattningar/rimlighetsbedömningar när du löser uppgifter
 • använda strategier vid problemlösning

 Tal i bråk-, procent- och decimalform

 • jämföra olika delar av helheter och mängder och skriva dessa i bråk- procent- och decimalform
 • avläsa, skriva, jämföra och storleksordna tal i bråkform
 • fortsätta på talmönster för tal upp till två decimaler
 • sätta ut bråk, procent och decimaltal på tallinjen
 •  använda sambandet mellan tal i bråk- decimal- och  procentform       

 

Dina kunskaper bedöms fortlöpande genom observationer under lektionstid och när du för ett matematiskt resonemang tillsammans med lärare eller med någon kamrat. Du kommer också under lektionerna  att enskilt få lösa olika uppgifter där du visar dina kunskaper. I slutet av arbetsområdet ska du få göra ett prov där du visar vad du lärt/behöver träna vidare på.

Din kunskapsutveckling dokumenteras i BeMa:s matris (Bedömningsmatris för Matematik), åk 5. Du ska också få göra en självskattning i matrisen.Matrisen hittar du genom att gå till fliken "Kunskaper" och sedan till fliken "Underlag".

Undervisning

Vi kommer ha gemensamma genomgångar, där vi tränar på olika matematiska strategier och begrepp, samt hur man formulerar lösningar muntligt och skriftligt.

Vi kommer också träna på att bedöma rimligheten i olika svar.

Du kommer arbeta mycket tillsammans med andra (antingen i helklass eller med "mattekompisar")  och ibland enskilt, för att befästa dina kunskaper.

Du kommer arbeta med praktisk matematik, för att få en mer konkret bild av olika matematiska områden

Varje vecka kommer du få arbeta med olika matteproblem, dels enskilt men också tillsammans med andra. Här får du träna dig mycket på att prata matematik, sätta ord på olika matematiska begrepp samt visa lösningar med olika uttrycksformer. 

Viss färdighetsträning kommer även ske genom att du arbetar med olika program och matteappar exempelvis på datorn. 

Under två lektioner i veckan kommer du att få arbeta i halvklass, det ena tillfället med egen IUP arbete och det andra med gemensamma genomgångar där vi repeterar olika delområden och där vi går igenom nya arbetsområden.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: