Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Voyages dans l'espace et le temps

Skapad 2016-11-04 17:54 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 2 Modersmål
Taoki följer dina framsteg tills du blir en fullfjädrad läsare. Med honom reser du till Afrikas savann, Frihetsguddinan i New York, en ranch i Vilda Västern, kinesiska nyåret med drakar och gonggongar, ett skolläger vid havet, ett tornerspel i Medeltiden, och till sist ett exotiskt besök i drakarnas sagolika värld.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du ska kunna

 • läsa både högt och tyst enkla berättande och beskrivande texter med de nya ljud, bokstäver, bokstavskombinationer, ord och meningar du lär dig,
 • rätta dig själv vid högläsning,
 • förstå och använda ord och begrepp som beskriver språket, som bokstäver, stavelser, ord, meningar, språkljud, mm. Du ska jämföra dessa med motsvarande svenska ord,
 • förstå enkla meningar och korta texter om resor och länder. Du översätter texter till svenska och kan jämföra med svensk stavning och ordföljd,
 • återberätta texter efter egen läsning,
 • berätta enkelt om vad du gör när du reser. Du ställer och besvarar frågor om dina och dina kamraters resor,
 • beskriva, diskutera och jämföra enkelt i samtal med gruppen om dina och andras resor. Du använder nya ord för att beskriva länder, landskap, färdmedel, samt ord för känslor och åsikter för att berätta varför du tycker om att resa och vad du känner när du reser,
 • kopiera i fransk skrivstil nyinlärda bokstäver, ord, uttryck och meningar som du lärt dig,
 • lära dig och använda de stora ordklasserna substantiv, adjektiv och verb,
 • tillämpa några enkla böjningsregler,
 • lyssna på korta dikter, förstå, läsa, lära dig dessa utantill och framföra dem i klassen. Du fortsätter att använda nya ord om hur dikter låter och ser ut.

 

Undervisning

Med stöd av bilder och kortfilmer tittar vi på hur man lever, bor och firar högtider i andra länder: kinesisk nyårsfiranden, ett besök bland skyskrapor och Frihetsgudinnan i New York, rodeotävlingar och djurskötsel på en ranch i Arizona. Det sätter igång en diskussion om hur människor lever i fjärran länder. Vi resonerar om skillnader med livet i Frankrike, andra fransktalande länder och i Sverige, i städer och på landet.

Vi följer med en klassresa vid havet, gör även en resa i det förgångna, besöker en medeltidsborg, ser på livet under riddarnas tid, deltar i ett tornerspel. Till sist hoppar vi in i drakarnas värld i en futuristisk miljö.

Du lär dig och övar in de sista okända fonem med motsvarande svårare bokstavs-kombinationer i följande ordning:

q/k/ch, eu/œu, gu/ge, ain/ein/aim, eau, oin, s=z, ph, ce/ci/ç, e=è, gn, ill/y, ail/eil/aill/eill, euil/euill/ouill, ian/ien/ieu/ion, ti=si, x.

Vi uppmärksammar ständigt skillnader och likheter med svenska ljud och bokstäver samt hur viktigt det är med rätt uttal och intonation för att undvika blanda ihop språken.

Vi fortsätter skilja begrepp som ljud, små och stora bokstäver, textade bokstäver och skrivstil, stavelser, ord, meningar, texter, stycken, olika skiljetecken, uttal, betoning och intonation. Vi nämner dessa begrepp också på svenska.

Du lär dig grundläggande stavningsregler: stumma bokstäver, pluralformer, feminimum och maskulin, att böja verb.

Du läser meningar och korta berättande och beskrivande texter om resor i främmande länder samt resor i historien och i framtiden.

Du fortsätter att träna fransk skrivstil och övar din skrivförmåga utifrån lästa texter. Du kopierar nya bokstäver, stavelser och ord, och skapar meningar efter modell. Du börjar även att skriva av korta inlärda dikter.

Du börjar tillverka en egen ”Boken om mig”. Du illustrerar den med teckningar och bilder, boken ska innehålla beskrivningar om din närmaste miljö och vardagssysselsättningar. Du lär dig att strukturera dina texter utifrån frågeställningar, anpassa texterna till dina läsare, variera ditt uttryck. Du tillämpar enkla skrivregler och använder olika skrivtecken.

Du får många möjligheter att rätta och bearbeta dina texter efter respons och återkoppling från din lärare, dina föräldrar och dina klasskamrater. För varje kapitel får du tillfälle att läsa högt dina texter inför gruppen. Dina kamrater ställer frågor och framför sina synpunkter, jämför med sina egna beskrivningar, intressen, känslor, åsikter.

Du lär dig också att läsa, förstå, memorera och framföra muntligt några dikter och korta teaterscener inför gruppen (”publiken”). Dikterna och pjäserna innehåller ett rikt ordförråd för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Vi lär nya ord och begrepp som beskriver hur dikter, sånger och dialogtexter ut (strof, vers, versrad, versfot, rim, refräng, roll, figurer, huvudperson, repliker, skådespelare, rekvisita, scenanvisningar, mm).

 

Tillämpning

Allteftersom du lär dig ljud och bokstäver avancerar du i din skrivbok där fransk skrivstil övas. Du kombinerar skriftligt bokstäver, stavelser och ord, stavar viktiga ”verktygsord”, till enkla meningar och korta texter. Du bör nu ha avslutat din första skrivstilsbok och börjar på en ny skrivbok med övningar i ordklasser (substantiv, adjektiv och verb).

Du fortsätter med din dikt-och klippbok, där du klistrar, ritar till dina dikter. Där ritar du och klistrar bilder rörande de saker, platser, människor och djur som vi pratar om i klassen och möter i texter. Utifrån det kan du dels försöka läsa dina dikter och inför klassen.

Du kan också visa och kommentera muntligt de klistrade bilderna. Frågor och diskussioner väcks kring detta. Du lär dig utantill och framför muntligt dikter inför gruppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 1-3

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Kvalité IV
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår enkla berättelser och dikter, samt återberättar huvudinnehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en viss struktur i berättelsen Eleven beskriver enkelt andra människor, deras upplevelser och erfarenheter Lyssnaren förstår budskapet trots vissa uttals- och grammatiska fel Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Det finns en tydlig struktur i berättelsen Eleven anpassar sin berättelse till olika mottagare Eleven samtalar kring olika berättelser och ämnen av direkt intresse och kan anknyta till egna erfarenheter Eleven är medveten om modersmålets ljud, uttal och
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser enkla texter, t.ex. berättande, beskrivande, poetiska, förklarande Eleven förstår huvudinnehållet och samtalar om det efter egen läsning med hjälp av stödfrågor Eleven skiljer mellan poetiska och berättande texter
Eleven läser med viss flytt och rättar sig själv vid högläsning Eleven känner igen texternas uppbyggnad och kan återberätta efter egen läsning
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Eleven skriver olika typer av texter, stavnings- och grammatiska fel kan förekomma Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven känner till vissa skillnader i ordföljd, interpunktion i jämförelse med svenska
Kultur och samhälle
Eleven känner till något av modersmålets sagor, sånger, dikter, lekar, musik Eleven känner till något av traditioner och högtider i området där modersmålet talas
Eleven känner till flera sagor, sånger och dikter Eleven känner till viktiga traditioner och högtider
Eleven kan återberätta något från sagor, sånger och dikter Eleven berättar något om traditioner/högtider i hemmet
Eleven kan några sagor, sånger och dikter Eleven berättar om traditioner och högtider i hemmet och kan jämföra dessa med svenska seder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: