Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Språk ht16/vt17 Bullerbyn

Skapad 2016-11-06 10:53 i Pysslingen Förskolor Hjärtstenen Pysslingen
Förskola
Verksamhetens pedagogiska miljö skall utformas så att barnen har möjlighet att erövrar kunskap kring och genom sitt intresse. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Barnen skall ha möjlighet att erövra kunskap genom sitt intresse för språk genom olika uttrycksformer och olika situationer/aktiviteter. Såsom i; lek, bild, rörelse, sång, musik, dans, drama, samlingar, utflykter, utomhusaktiviteter med mera.

Innehåll

FOKUSOMRÅDE-

Förskolan har i uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnens nyfikenhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras. Vår verksamhet skall vara anpassad till och för alla barn i förskolan.

AVDELNINGENS MÅL:

 • Barnen har möjlighet att utforska språk i olika sammanhang, som samling, utflykt m.m.
 • Pedagogerna formar arbetet med språket så att det utgår ifrån barnens intressen. 
 • Pedagogerna använder ett medvetet språkbruk för att bidra till att barnen utvecklar ett nyanserat talspråk och ett större ordförråd.
 • Pedagogerna för dagligen samtal med barnen samt uppmuntrar barnen till att berätta, uttrycka tankar, argumentera och kommunicera med andra.
 • Pedagogerna skapar en språkgrupp där barnen ges möjlighet att i liten grupp öva upp sin språkliga förmåga

AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLET:

 • Vi kommer använda oss av appar på lärplattan där språk är i fokus.
 • Pedagogerna kommer tillsammans med barnen läsa böcker samt samtala kring bilderna i böckerna.
 • Vi skapar bilder, utifrån barnens intressen eller som de själva är med på, som vi använder som samtalsunderlag vid lunchen samt under språkgruppen.  
 • Vi för dagligen samtal med barnen och utmanar dem till att förklara och argumentera. Vi kommunicerar genom att ställa frågor och följdfrågor samt är närvarande i samtalen.
 • Vi är lyhörda när vi i leken kan hjälpa till att tillföra ord som saknas för att barnen ska förstå varandra och leken kan fortgå.
 • Vi är lyhörda och uppmärksamma hur vi i olika sammanhang kan jobba med språket. Som vid utflykt kan vi kommunicera med barnen om sådant vi ser och upplever och göra.
 • Pedagogerna sätter ord på allt vi gör och ser tillsammans. Använder ett varierat ordförråd.
 • Vi har bilder och fotografier uppsatta på avdelningen på barnens nivå som vi kan stanna upp och samtala om. Vi sätter även upp bilder som stöd inne på avdelningen.
 • Pedagogerna använder lärplattan för att dokumenterar barnens utveckling inom språket i bild och film. Detta används till att göra inlägg i lärloggen och för att skickas ut i blogg till vårdnadshavarna. Även för att barnen ska kunna se sin utvecklingsprocess.
 • Pedagogerna observerar barngruppen, dokumenterar samt följer upp det vi ser/hör under våra planeringar för att forma kommande verksamhet utifrån barnens utveckling.

 

ANSVARIG:

Camilla, Lottie, Ann-Helen och Saara.

VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN?:

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: