Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt - årstider

Skapad 2016-11-06 16:47 i Väpnarens förskola Uppsala kommunala förskolor
Tillsammans med barnen kommer vi utforska våra 4:a årstider, vinter, vår, sommar och höst. Genom detta kunna genomföra olika experiment i anknytning till årstiden men också se vad som händer när årstiderna "krockar". Vi vill ge barnen en förståelse för de förändringar som sker.
Förskola
Vi kommer att beskriva årstiderna för barnen och utifrån dem genomföra olika experiment. Vi vill också tillsammans med barnen följa vad som sker med vädret i dem olika årstiderna och hur allt levande förändras under årets gång.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen har visat stort intresse under inventeringsfasen för naturen och allt dess innehåll.   

MÅL

Inom detta område vill jag som pedagog utmana barnen till nya färdigheter med hjälp av utforskande, samt att barnen ska få möjlighet till att utvecklas inom språk och kommunikation då vi kommer samtalar om det vi ser och gör samt att vi kommer reflektera under projektets gång.

Samt strävansmål från läroplanen som står längre ner i planeringen.

METOD - GENOMFÖRANDE

Tillsammans med barnen förbereds material som ger barnen möjlighet att experimentera och utforska de olika årstiderna och dess funktioner. Jag som pedagog planerar ett förarbete där material finns att tillgå för barnen. Det vi väljer att utforska och uppleva utförs i samband med de olika årstidernas förändringar. Barnen delger varandra kunskap genom olika aktiviteter.

Dokumentering sker kontinuerligt under aktiviteterna. Barnen ges inflytande genom att vi samtalar om det vi upplevt och visar bilder etc.

DOKUMENTATION

Dokumentation sker genom foto, video och eget skapande. Under projektet gång kommer vi vid ett flertal tillfällen att reflektera tillsammans med barnen och diskutera deras funderingar och tankar kring årstiderna och de förändringar som dem bär med sig.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar efter varje årstids slut tillsammans med barnen för att kunna förändra och utmana barnen på andra sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: