Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nåntunaskolan, Engelska, övergripande, årskurs 4

Skapad 2016-11-07 09:07 i Nåntunaskolan Uppsala
En övergripande planering kring engelskan i år fyra.
Grundskola 4 Engelska
I engelskan kommer vi under terminen att arbeta utifrån en lärobok: Magic! 4 Du kommer att få öva dig på att lyssna till och förstå tydlig talad engelska och träna dialoger tillsammans med klasskamrater. Vi kommer också att läsa och översätta texter tillsammans. Vi kommer att utgå från ämnesområden som är välbekanta, alltså områden som ligger nära dig.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta.

Du kommer att arbeta muntligt genom att prata mycket engelska och lyssna på andra som pratar engelska. Skriftligt genom att skriva enklare texter för hand och på dator men också genom att översätta andras texter.

Du kommer att få arbeta med de olika delarna i boken.
Träna på ord och fraser som hör till.
Arbeta med olika övningar kopplade till boken.
Göra enkla presentationer.
Lyssna på dialoger och texter.
Läsa och träna på uttal och intonation.
Skriva enkla ord och fraser.
Få enkla instruktioner och beskrivningar på engelska.
Sjunga.

Så här kommer arbete att bedömas.

I arbetet med det engelska språket så kommer du bedömas genom att jag läser dina texter som du lämnar in, jag kommer också att lyssna hur du använder det engelska språket när du pratar och hur du förstår instruktioner på engelska. 

- läsa en engelsk text med godtagbart uttal och flyt.
- framföra en enkel dialog med tydligt språk.
- översätta en text med hjälp av ordlista.
- ställa frågor till en kamrat om t.ex. telefonnummer, familj och intressen.
- visa att du förstår genom att återberätta, först på svenska sedan på engelska. 

De fem förmågorna.

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

 • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
 • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp.

Den kommunikativa förmågan är central för arbetet med engelska i fyran. Mycket av undervisningen bygger på samtal mellan dig och klasskamrater och mellan dig och mig. Din metakognitiva förmåga kommer du träna mycket då du ibland kommer sakna ord på engelska och du kommer då få förklara på ett annat sätt än du hade tänkt dig. Din begreppsliga förmåga kommer bli större och större då vi kommer jobba mycket med ord och begrepp på engelskan i fyran.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Självskattning elev

Nivå 1
Ledsen gubbe
Nivå 2
Osäker gubbe
Nivå 3
Glad gubbe
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt

En
Bedömningsmatris engelska åk 4

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå talad engelska och texters budskap
Du kan förstå det viktigaste i tydligt talad engelska samt i enkla texter från olika medier.
Du kan förstå tydligt talad engelska samt texter från olika medier.
Du kan förstå talad engelska samt texter från olika medier.
Du har minst sex rätt på Skolverkets diagnosmaterial Please, kids!
Du har minst åtta rätt på Skolverkets diagnosmaterial Please, kids!
Du har alla rätt på Skolverkets diagnosmaterial Please, kids!
Formulera sig i muntliga framställningar, uttrycka sig i muntlig interaktion samt redogöra för och kommentera innehåll
Du kan delta i enkla samtal och dialoger i några ämnesområden.
Du kan delta i samtal och dialoger i några ämnesområden.
Du kan delta aktivt i samtal och dialoger i olika ämnesområden.
Du kan ställa och svara på enkla frågor i en intervju så att andra förstår.
Du kan ställa och svara på frågor i en intervju.
Du kan delta i en intervju med fler frågor och svar.
Du kan återberätta det viktigaste i det du läst, sett eller hört så att andra förstår.
Du kan återberätta och kommentera det du läst, sett eller hört så att andra kan förstå.
Du kan återberätta och kommentera det du läst, sett eller hört och få med detaljer så att andra kan förstå.
Skolverkets diagnosmaterial Lisa’s room, nivå 1: -Du kan minst tio ord som finns på bilden. -Du kan svara på fem korta frågor om bilden
Skolverkets diagnosmaterial Lisa’s room, nivå 2: -Du kan säga mellan tio och 20 ord som finns på bilden. -Du kan svara på sex frågor om bilden med hela meningar.
Skolverkets diagnosmaterial Lisa’s room, nivå 3: -Du kan berätta och svara på frågor om bilden med hela meningar. -Du kan berätta om dig själv utifrån bilden.
Formulera sig i skriftliga framställningar, uttrycka sig i skriftlig interaktion samt bearbeta egna framställningar
Du kan skriva en enkel text om din familj och dina intressen så att andra förstår.
Du kan skriva en text om din familj och dina intressen så att andra förstår.
Du kan skriva en längre text om din familj och dina intressen så att andra förstår.
Du kan göra enkla förbättringar av din text efter respons från läraren. (se Skolverkets diagnosmaterial: Who are you?)
Du kan göra förbättringar av din text efter respons från läraren. (se Skolverkets diagnosmaterial: Who are you?)
Du kan göra förbättringar av din text efter respons från läraren, kamrater samt egna reflektioner. (se Skolverkets diagnosmaterial: Who are you?)
Använda strategier i interaktionen
Du kan med hjälp använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord.
Du kan med viss hjälp använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord.
Du kan använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord.
Du kan använda några få grammatiska regler (se röda tråden)
Du kan använda några grammatiska regler (se röda tråden)
Du kan använda flera grammatiska regler (se röda tråden)
Jämföra olika områden där engelskan används med egna kunskaper och erfarenheter
Du kan berätta något om levnadssätt och högtider i något engelsktalande land.
Du kan berätta om levnadssätt och högtider i engelsktalande länder och säga någon likhet eller olikhet med vårt land.
Du kan berätta om levnadssätt och högtider i engelsktalande länder och säga flera likheter och olikheter med vårt land.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: