👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya Ödåkra - energi till framtidens stad

Skapad 2016-11-07 15:48 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Ämnesövergripande projekt om energiförsörjningen till en stad. Avslutas med debatt.
Grundskola 7 – 9 Geografi Fysik Samhällskunskap Teknik
Ett ämnesövergripande arbete där kunskaper i fysik, geografi, samhällskunskap, svenska och teknik vävs samman. Uppgiften handlar om att försörja en nybyggd stad med energi och elektricitet och den examineras genom en debatt där eleverna representerar olika energikällor. Må bästa kvinna eller man segra!

Innehåll

Ödåkras starke man, Svensgårdsskolans rektor Per Olsson, har fått i uppdrag att förse den nybyggda staden Nya Ödåkra med energi. Det är ett mycket prestigefullt uppdrag, ett hedersuppdrag som kröner en framgångsrik karriär som skolledare och samhällsbyggare. Självklart är Per Olsson stolt över utnämningen men han är också ödmjuk inför dess komplexitet;

- Att ordna elförsörjningen för en hel stad är ett stort projekt som kräver både kunskap och fingertoppskänsla och mot den bakgrunden har Per Olsson bestämt sig för att konsultera de vassaste hjärnorna han känner till, åk8 på Svensgårdsskolan!

För att ge rektor Per Olsson bästa möjliga beslutsunderlag ska eleverna gruppvis läsa in sig på de olika energikällorna för att sedan i tvärgrupper genomföra debatter om vilken energikälla som ska försörja Nya Ödåkra med elektricitet. Debatterna sker med 3-4 elever i varje där varje elev representerar en energikälla. Debatterna sker utan andra elever som publik.

 

Energikällorna:

 

Prezi energikällorna:

 

Nya Ödåkra:

 • Area 50 – 70 km2
 • Befolkningsmängd 100.000 – 250.000
 • Position 43° 23’ 30.5’’ N 4° 29’ 33.3’’ W
 • Väderstatistik (använder närbelägna San Sebastian)

http://www.holiday-weather.com/san_sebastian/averages/

 

På platsen där Nya Ödåkra skall byggas finns möjlighet för många olika energilösningar. Från Pyrenéerna i söder rinner floder stora nog att möjliggöra vattenkraftverk. Dessutom genererar tidvattnet och stormar på Atlanten, vågor som kan driva vågkraftverk, en annan sorts vattenkraft.

I berggrunden finns stora kolfyndigheter och ute till havs har man funnit olja, båda lämpliga för fossildrivna kraftverk. Närheten till havet ger också möjlighet att försörja Nya Ödåkra med el från vindkraft då det öppna havet medför friska vindar året om.

I det område som traditionellt kallas Baskien, norra Spanien och sydvästra Frankrike, är befolkningstätheten hög varför stora mängder sopor alstras. Dessutom är det en rik jordbruksbyggd som därmed också ger avfall därifrån. Kraftverk som drivs med biobränslen är alltså en möjlig lösning.

Något längre söderut, på det spanska höglandet, finns urangruvor som möjliggör kärnkraft och väderstatistiken visar tydligt att antalet soltimmar är relativt högt året om. Även solkraftverk är därmed möjliga att använda som energikälla.

 

Debattens genomförande:

 1. Varje elev håller ett anförande om sin energikälla, dess funktion och varför den är den mest lämpade att försörja Nya Ödåkra med elektricitet. Anförandet är max 90 sekunder långt och under detta tillåts ingen annan avbryta eller ställa frågor.
 2. När alla hållit sitt anförande börjar den egentliga debatten. Genom handuppräckning begär eleverna ordet för att sedan ifrågasätta en annan energikälla med en fråga eller ett påstående. Representanten för den angripna energikällan får därefter ge replik för att försvara sig men därefter går ordet vidare till nästa elev som räckt upp handen.

Grupper 8A

Grupper 8B

Matriser

Fy Sh Tk Ge
Nya Ödåkra

Fysik

E
C
A
Naturvetenskaplig analys
Använda kunskaper i fysik för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • Fy
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Värdera naturvetenskaplig information
Använda kunskaper i fysik för att granska information som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • Fy
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Naturvetenskapliga begrepp och modeller
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
Du har grundläggande kunskaper om energi och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Energi och samhällsutveckling
 • Fy
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Energi och miljöpåverkan
 • Fy
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Geografi

E
C
A
Geografiska begrepp
Du kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Hållbara lösningar
Du kan resonera om olika hållbarhetsfrågor utifrån miljö, ekonomi och sociala förhållanden och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika hållbarhetsfrågor utifrån miljö, ekonomi och sociala förhållanden och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika hållbarhetsfrågor utifrån miljö, ekonomi och sociala förhållanden och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Använda källor
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans

Samhällskunskap

E
C
A
Samhällsanalys - beskrivning
Du kan undersöka energiförsörjningsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka energiförsörjningsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka energiförsörjningsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Samhällsanalys - resonemang
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några energiförsörjningsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några energiförsörjningsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några energiförsörjningsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Samhällsanalys - källor
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Svenska. Svenska som andraspråk.

E
C
A
Muntligt framförande
presentation
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Muntligt framförande
debatt
 • Sv
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • SvA
 • SvA  7-9
 • SvA  7-9
 • SvA  7-9
 • SvA  7-9
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Teknik

E
C
A
Teknikens konsekvenser
 • Tk
 • Tk
 • Tk  7-9
 • Tk  7-9
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.