Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund - Likabehandling

Skapad 2016-11-07 19:39 i Gemensamt i Hörby Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Vi vill skapa goda kamratrelationer. Barnen ska få en förståelse för värdet att värna om varandra och därigenom känna trygghet i gruppen.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Vi har valt att fokusera på att barnen ska kunna dela med sig.

 • Vi vill att barnen ska se fördelen med att dela med sig och ha kul tillsammans med kompisarna.

 • Vi vill att barnen ska kunna dela med sig av "utrymmet".

Kärnämnen i förskolan: Nycklar till livslångt lärande.

Mentalisering- att föreställa sig andras perspektiv och känslor

förmåga att resonera med sig själv och att känna utan att genast göra - är en bot mot mycket elände.

( Bruce, Riddersporre - 2012)

 

 

 

 

 

Så här ska det gå till

Vårt arbetssätt kommer att vara att vi kommer vara väldigt nära barnen i deras aktiviteter, detta för att kunna sätta ord på, bygga broar, förstärka med tecken och lotsa barnen vidare. Vi vill höja och stärka alla goda "kompisgärningar" i gruppen,ex. då man hjälper varandra, klappar/kramar om varandra och gör någon glad.

Vi kommer dela in barnen i mindre grupper för att de ska få ett lugn och samtidigt inte känna för stor konkurrens frän varandra. Det blir också större möjligheter för varje barn att kunna ta plats i den lilla gruppen och våga uttrycka sina känslor och behov.

Vi vill skapa positiva möten mellan barnen och oss pedagoger.

Vi kommer i största möjliga mån utgå från barnens intressen och erbjuda material och miljöer som inbjuder till lek.

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Fotodokumentation i tamburen på vår fotoram.

Lärloggar på Unikum.

Mind map med barnens tankar kring bilder på goda kompisgärningar, våra tankar och kopplingar till läroplanen.

Vi använder reflektionsprotokoll vid arbetslagsplanering.                

                                                                                                               

 

Hur blev det?

 

 

Vi har erbjudit barnen varierande aktiviteter där det funnits möjligheter till samarbete, samspel, turtagning, kommunikation och att dela på utrymmet. Vi har varit härvarande pedagoger och stöttat barnen i deras sociala utveckling.

Vi har haft igång tre små bord, ett med möjlighet att pussla, ett med kinetisk sand samt lekredskap och ett bord som använts till bygg och konstruktion.  Barnen har haft möjligheter att stå runt borden och de har själva kunnat välja efter intresse. Tillgängligheten har varit stor eftersom det varit enkelt för barnen att se och göra.

Ateljen har använts flitigt under senare delen av terminen och där har kreativiteten flödat och många barn i gruppen har tagit eget intiativ till att vilja vistas där. Vi har delat in barnen i mindre grupper och de har varit där tills de känt sig klara, ibland har vi slussat på med nya barn när det funnits en ledig plats. Att här dela med sig av material, turas om med färgpytsar osv. samt tillåta att på ett stort gemensamhetsprojekt ex låta någon annan måla nära eller rent av in i det jag redan gjort..

När vi varit i aktivitetshuset och haft rörelse med barnen i mindre grupp så har vi haft bollar som de fått rulla till varandra. Detta för att minska känslan av att vilja "äga" bollen själv och få en större förståelse för kompisens behov och vinsten av att göra något tillsammans och ha roligt. De har fått rulla bollen till varandra två och två men också tillsammans i en större ring. Vi har även rört oss till musik med bollarna.. och att det då funnits större och mindre bollar i olika färger och hårdhet som inbjudit till en känsla hos barnen av att vilja byta och prova varandras bollar.

 

 

 

 Här är en bild som visar på en aktivitet där barnen utmanas att dela på utrymmet och samarbeta. Det blev en rolig upplevelse och många skratt när de tryckte på bubbelplasten och det hördes ett " ploppande "ljud. De allra yngsta hade svårt att trycka sönder plasten, men de kom på nya strategier... stampa med fötterna, sitta på rumpan. Det blev ett smatter med "ploppljud".

 Vi har uppmuntrat barnens vilja att hjälpa varandra men även stöttat om något barn hellre vill göra det själv, detta för att öka förståelsen för att allt ska ske i samförstånd. Att uppmärksamma barnen på att lyssna på varandras signaler men att även uppmuntra dem att säga ifrån vad man vill och önskar, men på ett sätt som mottagaren upplever som ok. 

 

Analys

Vi upplever att många barn i gruppen har väldigt stark vilja och ett stort behov att strida för den. Det finns ett stort behov av vuxennärvaro. Många av barnen har inte förmågan att sätta ord på sina tankar och känslor, vilket gör att det lätt blir en fysisk kontakt som inte upplevs positiv. Att här sätta ord på känslor, förstärka med tecken, har hos vissa barn varit till hjälp.

 Att vänta på något som man gärna vill ha när man är i denna åldern, känner vi är en tuff utmaning.

Det har varit mycket bra att använda oss av bollar som barnen fått rulla till varandra och därigenom tränat på turtagning. Flera barn har efter stöttning från oss pedagoger tagit intiativ till att vilja rulla boll till varandra och haft en rolig stund tillsammans.

Upplevelsen av att hjälpa varandra och känna sig på det sättet uppskattad, ser vi tydligt i gruppen att det ökat. Framförallt viljan hos de äldre barnen i gruppen att hjälpa, trösta och ta hand om de som är små. 

Genom förtätningar i barngruppen, har vi även fått in en fjärde pedagog under en tid. Detta har medfört att vi på ett medvetet sätt kunnat dela gruppen i två eller fler delar. Det har medfört att konkurrensen mellan barnen och kamp om material, utrymme och behov av närhet till pedagog blivit mycket, mycket mindre. På ett tydligt sätt skapat ett större lugn, färre bitningar, knuffar etc mellan barnen. Vidare ser vi att vi haft möjlighet att ex vara färre barn i tamburen samtidigt, kunnat följa målet från materialet "Friska barn" där målet är att påklädda barn inte ska behöva vänta längre än 3 minuter innan de kan komma ut tillsammans med vuxen.

 

 

Vad behöver nu utvecklas?

Jobba vidare med begreppet "intersubjektivitet" - att läsa av andra och vara tillsammans - för att uppmärksamma och förstå andra behöver man känna igen sina egna behov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: