👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckargenren. År 7 ht 2017

Skapad 2016-11-15 09:19 i Kärlekens skola Halmstad
Vi läser och modellerar genren och skriver sedan egna deckare.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under de närmaste veckorna kommer du att få möjlighet att tillämpa dina kunskaper om lag och rätt genom att vi läser och skriver deckare.

Innehåll

Syfte

Konkreta mål

 Du ska kunna:

 • Lyssna på/läsa en pusseldeckare och analysera utifrån frågeställningar.
 • Göra en planering utifrån novellreceptet och de fyra M:en.
 • Skriva en egen deckare med anpassning till genren.
 • Visa att du kan följa skriftspråkets normer och variera ditt språk.
 • Kunna ge och ta respons utifrån responsverktyg.

Undervisning

    • Läsa och lyssna på en deckarnovell av Camilla Läckberg för att få en modell för genren. 
    • Utifrån genomgång få tips om hur hon bygger sina berättelser:  Mördare (vem), Motiv (varför), Medel (hur) och Möjlighet (var och när).
    • Utifrån deckarreceptet och de fyra M:en planera den egna texten med hjälp av tankekarta.
    • Ge och ta emot kamrat- och lärarrespons för att göra texterna ännu vassare
    • Skriva en deckare med hjälp av den egna planeringen

 

Bedömning

Bedömningsunderlaget utgörs av:

 • Klassrumsdiskussionen och din läsning: Förmågan att sammanfatta, tolka och analysera texten utifrån givna frågeställningar.
 • Responsarbetet: Förmågan att ge och ta emot respons utifrån responsverktyg. Att förbättra den egna texten utifrån kamrat- och lärarrespons.
 • Egen deckarnovell: Förmåga att anpassa texten efter genrens kännetecken. Förmåga att variera och anpassa språket efter språkliga normer. Förmåga att göra gestaltande beskrivningar.

Uppgifter

 • Skrivuppgift: Deckare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ettändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9

Matriser

Sv
Skriva deckare

- >
- >
- >
- >
Innehåll:
Genremedvetenhet
Texten är till viss del anpassad till ämnet. Texten håller sig inte inom genren.
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom deckargenren.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom deckargenren.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar deckargenrens möjligheter.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Innehållet är något oklart. Inga, eller få, egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt. Någon eller några egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser. Viss reflektion finns med i texten. Egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser. Texten är personlig.
Struktur
Strukturen är otydlig. Början och slut hänger löst ihop.
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop.
Strukturen är tydlig och i texten har något berättartekniskt grepp använts, eller att texten har ett tydligt fokus på ämnet.
Texten är tydlig, fokuserad och personlig. Något berättartekniskt grepp har använts.
Beskrivningar
Texten saknar beskrivningar.
Texten innehåller enkla beskrivningar.
Texten innehåller beskrivningar.
Texten innehåller utförliga och varierade beskrivningar.
Språk:
Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är mycket enkel och/eller felaktig på vissa ställen. Vissa ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel.
Meningsbyggnaden är enkel. Några få ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Användning av skiljetecken och styckeindelning
Texten innehåller oftast punkt, frågetecken och utropsstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav och försök till styckeindelning har gjorts.
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Användningen av oftast liten och stor bokstav korrekt. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav korrekt. Texten är styckeindelad.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Styckeindelningen är genomtänkt.