👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5 - Återberättande text

Skapad 2016-11-15 15:00 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Brukar du läsa tidningen på morgonen? Eller läser du den på internet? Då vet du att det finns olika slags texter i tidningen. det kan vara reportage, sportreferat och notiser. De flesta av de här texterna är återberättande texter. De berättar om något som har hänt. Du ska nu få lära dig mer om hur artiklar är uppbyggda och hur du själv kan skriva artiklar.

Innehåll

Syften för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under- visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utveck- lar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden

Undervisningens innehåll: Vad?

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, (i detta fall återberättande text som artiklar)
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi utgår från cirkelmodellen som har en arbetsgång i fyra faser. Under arbetet vägleds eleverna genom skrivprocessen. 

Fas 1 - målen tydliggörs och vi tar tillsammans reda på vilka förkunskaper eleverna har. Tillsammans bygger vi up kunskap om ämnet och ämnesområdet och vi samtalar om aktuella begrepp. Fokus ligger på texttypens innehåll. 

Fas 2 - Fokus flyttas från texttypens innehåll till texttypens syfte, struktur och kännetecken. Eleverna får undervisning i textens olika delar, form och funktion. Eleverna ska i denna fas ska utveckla ett språk om språket (metaspråk). Eleverna lär sig sätta ord på det de lär sig. 

Fas 3 - Lärare och elever bygger gemensamt upp en text. Med hjälp av elevernas idéer och lärarens vägledning synliggörs processen i arbetet och eleverna förbereds på det självständiga arbetet i fas 4. 

Fas 4 - Eleverna har byggt upp kunskap om texttypen att de kan planera och genomföra arbetet med att bygga upp en text. Till stöd har de checklistor och matriser som håller fokus på mål, innehåll och särdrag för texttypen. 

 

Centrala begrepp

Formulera frågor, öppna frågor, slutna frågor,

artikel, rubrik, ingress, brödtext, intervju, 

journalist, återge, talstreck, reporter,

bildtext, källkritik, urskilja, fotograf, 

fakta, åsikt, partisk, opartisk, källor, press,

dagstidning, webtidning, redigera, förstasida,

signatur, allitteration, rim, 

 

Kunskapskrav E (för år 6)

Se Kopplingar till läroplanen

Bedömning

 se bedömingsmatriserna 

Återberättande text - Skriva 

Utvärdering

Eleverna fyller i checklistor och matriser kontinuerligt. 

I slutet att arbetsområdet sammanfattas delarna och eleverna får utvärdera sin egen insats. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Återberättande text - läsa - en artikel

Nej
Till viss del
Ja
Struktur och särdrag
Kan urskilja en artikels struktur och särdrag och berätta/skriva om dessa.
Vem uttalar sig i texten
Jag kan urskilja vem som uttalar sig i texten.
Källkritik -text
Kan tänka källkritiskt vid läsning av en artikel. Vem ligger bakom artikeln?Varifrån kommer informationen? Vem har skrivit den? Försöker journalisten påverka mig? Verkar det som står rimligt?
Källkritik - Bilder
Var kommer bilden från? Vem har tagit den? Försöker man påverka mig med bilden?

Sv
Återberättande text - skriva - en artikel

Nej
Till viss del
Ja
Rubrik
Artikeln har en passande rubrik som knyter an till innehållet.
Ingress
Artikeln har en ingress
Brödtexten
Brödtexten är innehållsrik och svarar på de journalistiska frågorna. Vem? Vad? När? Var? Hur? Varför?
Citat och talstreck
Texten har korrekta citat med talstreck.
Bild och bildtext
Texten har en bild med bildtext.
Enkel meningsbyggnad
Med korrekt användning av de stora skiljetecken. (. ! ?)
Avancerad meningsbyggnad
Med korrekt användning av stora och små skiljetecken (, ; : ). Inskjuten sats (Miras hund, som är en labrador, har fått valpar) och korrekt syftning. (ex Hon tog sina skor, Jag fick ett äpple som var gott.)

Sv
Återberättande text - tala - en intervju

Nej
Till viss del
Ja
Förberedelse
Förberett en intervju med 5-6 frågor
Öppna frågor
Har med 3-4 öppna frågor
Slutna frågor
Har med 1-2 slutna frågor
Genomfört intervjun
Intervjun sparas genom att den spelas in.
Bedöming av eget arbete
2 stjärnor och en förbättringsmöjlighet.