Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Story of stuff 16/17

Skapad 2016-11-22 09:03 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Geografi Kemi Biologi Fysik Teknik
Ett arbetsområde om hur vår konsumtion påverkar människor och miljö

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig hur vår konsumtion påverkar individ, samhälle och miljö.

Innehåll

Arbetsområdet handlar om våra konsumtionsvanor och dess konsekvenser.
Vi kommer att gå igenom följande fem steg i processen:

 • råvaror
 • produktion
 • distribution
 • konsumtion
 • avfall

Genomförande

Arbetsområdet pågår under december 2016 och januari 2017.
Du kommer att delta vid genomgångar, läsa texter och göra övningar. Därefter kommer ni i grupp att arbeta med en fördjupning. Fördjupningen ska behandla en konsumtionsvara och ska redovisas som ett granskade tv-program. 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid läxförhör och diskussioner. Vidare så redovisar du också dina kunskaper i gruppens film och vid ett avslutande skriftligt test.

Elevinflytande

Under arbetsområdet kommer du att få stor frihet bland annat i valet av fördjupning och arbetsmetoder kring tv-programmet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Fy Bi Tk Ke Ge
Bedömningen gäller biologi, fysik, geografi, kemi och teknik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Teknik
Identifiera och analyser tekniska lösningar
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Teknik
Förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Biologi, Fysik, Kemi
Förmågan att granska information, kommunicera och ta ställning
Du kan diskutera frågor som rör energi, miljö, samhälle och hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan diskutera frågor som rör energi, miljö, samhälle och hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du kan använda information på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan diskutera frågor som rör energi, miljö, samhälle och hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du kan använda information på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Kemi
Förmågan att använda begrepp för att beskriva och förklara samband
Du kan beskriva hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan förklara hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Fysik
Förmågan att använda begrepp för att beskriva och förklara samband
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Biologi
Förmågan att använda begrepp för att beskriva och förklara samband
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Geografi
Förmågan att använda begrepp för att beskriva och förklara samband
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Geografi
Resonera om hållbara lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: