Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Åk 9

Skapad 2016-11-22 15:50 i Gåvsta skola Uppsala
För att kunna utveckla en allsidig kommunikativ förmåga måste språkundervisningen inriktas mot att utveckla elevens receptiva, interaktiva och produktiva färdigheter. Med andra ord träna och utveckla förmågan att höra (uppfatta och förstå språkljud), läsa, skriva, och tala på målspråket. Inom ämnet moderna språk arbetar vi med progression över tid. Den språkliga nivån höjs allt eftersom under terminerna för att eleven slutligen i år 9 skall nå kursplanens mål.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
För att kunna utveckla en allsidig kommunikativ förmåga måste språkundervisningen inriktas mot att utveckla elevens receptiva, interaktiva och produktiva färdigheter. Med andra ord träna och utveckla förmågan att höra (uppfatta och förstå språkljud), läsa, skriva, och tala på målspråket. Inom ämnet moderna språk arbetar vi med progression (utveckling) över tid. Den språkliga nivån höjs allt eftersom under terminerna för att eleven slutligen i år 9 skall nå kursplanens mål.

Innehåll

Arbetsgång spanska år 9

I spanskan i år 9 tränar vi på att läsa och förstå spanska texter (översätta texterna till svenska), på att kunna bygga meningar och kommunicera på språket, på samspela med andra människor på spanska och på att vänja vid språkljuden.

 

I år 9 startar vi upp arbetet med repetition av de tre tempusformerna, men vi repeterar också grammatik från både år 7 och år 8. Under hösten fokuserar vi oss mycket på hjälpverben "ir" (futurum) och "haber" (perfekt). Dessa verb spelar en viktig roll för att kunna använda spanskan i nya situationer. Vi jobbar därför mycket med att förstå hur verben böjs och vilken roll de spelar i kommunikationen när vi själva ska prata eller skriva på spanska.

Övergripande undervisningsmål år 9:

 • Eleverna skall i undervisningen ges möjlighet:

 

  • att skapa sig förståelse för hur arbetet med översättning både från spanska till svenska samt från svenska till spanska gynnar språkinlärningen.

  • att utveckla sina ordförråd på spanska.
  • att träna och utveckla förmågan att höra (uppfatta och förstå språkljud), läsa, skriva, och tala på målspråket spanska genom delaktighet i olika sorters aktiviteter och övningar. 

  • att skapa sig förståelse för hur man beskriver och uttrycker nutida händelser (presens) på spanska.

  • att skapa sig förståelse för hur man beskriver och uttrycker framtida händelser (futurum) på spanska.

  • att skapa sig förståelse för hur man beskriver och uttrycker dåtida händelser (perfekt) på spanska.

  • att träna på att använda sina grammatikkunskaper när de själva kommunicerar på spanska.

  • att utveckla studieteknik som gynnar den egena språkinlärningen.

  • att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen.

  • att utveckla kunskap om vardagsliv, levnadsätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk (elevens val)

C
A
Förmåga att:
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förmåga att:
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förmåga att:
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förmåga att:
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättring-ar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställning-ar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förmåga att:
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • M2
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Förmåga att:
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: