👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tova ditt självporträtt årskurs 6

Skapad 2016-11-24 14:31 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 6 Slöjd
Eleven ska efter genomfört arbetsområde: • Fått medvetenhet om olika sätt att tova fårull med hjälp av tovnål. • Utveckla förmågan att reflektera över och bedöma arbetsprocessen och produkten. • Kunna planera, genomföra och utvärdera ditt arbete utifrån arbetsbeskrivningen och din idé på självporträttet.

Innehåll

Kunskapskrav som kommer att bedömas
Hur väl eleven på ett genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Hur väl eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Hur väl eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom hur väl eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
 
Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet
Undervisning: Eleverna får en information om hur arbetet ska utföras, vilka material och redskap som ska användas. Hur arbetsbeskrivningen är upplagd med bilder och enkel text. Eleverna ritar en skiss på hur deras tovade självporträtt ska se ut med hur ögon, näsa, ansiktsform och hår ska se ut, för att bli så likt elevens ansikte. Sedan startar eleven att på skumgummiytan rita konturen på ansiktet, klippa ut konturen och att sedan klä skumgummibysten med ofärgad ull och hjälp av ull-nål. Följer sedan arbetsbeskrivningen hur näsa, ögon, öron och hår mm ska tovas. Efter varje lektionspass ska eleven skriva dagbok. Dagboken ger eleven möjlighet att reflektera över sitt arbete och sin arbetsinsats. Arbetet i slöjden är processbaserat, vilket gör att eleven ständigt stöter på problem. I slöjden uppmuntrar läraren eleven att självständigt och/eller i samspråk med läraren hitta lösningar på problemen. slöjden är en tillåtande miljö för tillåtande lösningar, vilket bygger upp självkänslan och tilltro till den egna förmågan att slöjda.
 
Hur eleven skall få visa sina förmågor
”Bedömningen i slöjd skall ta hänsyn till elevens förmåga att utveckla och genomföra egna idéer. Kunskaper från alla delar av processen, från idé och genomförande till presentation och värdering av produkten skall vägas in i bedömningen.” Slöjdlektionerna är tillfällen för tillämpning av elevens kunskaper. Eleven visar i sin slöjdprocess prov på sin förmåga att följa och förstå instruktioner. Sin självständighet och sin förmåga att lösa problem. I sina frågor visar eleven sin förmåga att reflektera kring sitt arbete. varje avslutat arbetsområde utvärderas skriftligt och muntligt. Här ges eleven möjlighet att förklara och motivera sina olika steg i slöjdprocessen. Återkopplingen från läraren ger eleven erfarenheter att ta med sig in i nästa slöjdprocess. Vi tittar också på elevens självständighet, uthållighet och vilken kvalité det färdiga arbetet har.

 

Kunskapsbedömning för årskurs 6

i textilslöjd

Tova ditt självporträtt      

          E

          D

           C

          B

         A

Kan tova ditt självporträtt och arbeta efter en muntlig instruktion.

Kan välja och hantera olika grovlekar på tovnål.

Kan värdera och beskriva sitt arbete.

Arbetet ska målbeskrivas, planeras och dokumenteras

Arbetet ska vara färdigt innan terminens slut.

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfylld.

Kan arbeta efter en muntlig och skriftlig instruktion.

Presenterar egna idéer, skisser

Känner till egenskaper om ull

Kan motivera sitt materialval utifrån olika aspekter, exempelvis funktion, miljö, estetiskt eller ekonomi.

Arbetet ska vara välgjort.

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Har nått C nivån och dessutom visat stort kunnande och ansvar för arbetsprocessen..

 

Arbetat med stor självständighet och med mycket gott handlag inom slöjdområdet.

 

Arbetet ska vara mycket välgjort.

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6