Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk1

Skapad 2016-11-30 11:54 i Stadsskogenskolan Alingsås
Vi arbetar med att läsa, skriva, tala och lyssna. Vi arbetar bl a med ABC-klubben.
Grundskola 1 Svenska
Vi arbetar med att läsa, skriva, tala och lyssna.

Innehåll

Ämne: Svenska (formell del)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Sv 
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv 
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv 
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Centralt innehåll
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva på dator.
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv 1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv 1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv 1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras 
 • Kunskapskrav
 • Sv 2-3
   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. 
 • Sv 2-3
   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. 
 • Sv 2-3
   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. 
 • Sv 2-3
   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. 
 • Sv 2-3
   Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. 
 • Sv 2-3
   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap. 
 • Sv 2-3
   Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. 
 • Sv 2-3
   När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. 
 • Sv 2-3
   Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

 

Ämne: Svenska (Elev del)

Arbetsområde:

Vi arbetar med att läsa, skriva, tala och lyssna.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • sambandet mellan ljud och bokstav.
 • läsa enkla texter och använda läsförståelsestrategier ("Spågumman", "Reportern", "Detektiven" ,"Cowboyen", "Konstnären och göra kopplingar till dig själv.)
 • skriva enkla ord och meningar för hand och på iPad.
 • språkets struktur med stor och liten bokstav och punkt.
 • tala, lyssna och samtala.
 • lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • ge och ta muntliga instruktioner.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • du kan namnen på alla bokstäverna.
 • ljuda ihop korta ord, t.ex. s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
 • läsa och förstå en enkel mening, t.ex. ”Mia leker med Max”.
 • skriva enkla ord och meningar. 
 • samtala och berätta för andra.
 • lyssna när andra talar. 
 • ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Undervisning:

Vi arbetar med veckans bokstav där vi tränar form och ljud. Vi skriver ordlistor och meningar på iPad och för hand. 

Vi läser ordbilder och enklare texter/böcker tillsammans i grupp och enskilt. Vi har läsläxa i läsboken "Den magiska kulan" som finns i tre nivåer. 

Vi läser högt varje dag. Vi arbetar med läsförståelsestrategierna "Spågumman", "Reportern", "Detektiven" ,"Cowboyen", "Konstnären" och gör kopplingar till oss själva.

Vi tränar att tala inför grupp genom att berätta eller läsa upp en text. Vi tränar på att lyssna på varandra. 

Vi skriver olika texter såsom i utvärdering och mattesagor.

Vi spelar olika spel.

Vi introducerar ett arbetsschema där eleven tränas i att ta egna beslut utifrån sin kunskapsnivå, självklart med stöd och ledning ifrån lärare. 

 

 

Matriser

Sv
[Unikum] Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens läsutveckling (Alt. 1)

Avstämning A - LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT

Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Ja
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter
Eleven urskiljer ord i meningar
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter

Avstämning B - LÄSA - BERÄTTANDE TEXT

Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Ja
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning
Eleven läser enkla meningar med flyt
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen

Avstämning C - LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVADE TEXT

Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Ja
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord
Eleven korrigerar sig själv vid behov
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen

Sv
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens skrivutveckling (Alt. 1)

Avstämning A - SKRIVA

Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Ja
Eleven har skrivriktningen klar för sig
Eleven prövar att skriva för att kommunicera
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver
Eleven bilder oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt

Avstämning B - SKRIVA

Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll
Ja
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra
Eleven skriver text för att kommunicera
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt
Eleven gör mellanrum mellan orden
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt

Avstämning C - SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT

Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Ja
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: