👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i decimalform

Skapad 2016-12-14 13:26 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Vad är ett bråk? Hur räknar jag med decimaltal?
Grundskola 5 Matematik
I kapitlet Decimalform kommer vi fördjupa oss i sambandet mellan bråkform och decimalform. Vi kommer utföra beräkningar i huvudet med decimalform i alla räknesätten. Platsvärdet har stor betydelse när man arbetar med decimalform, de två "nya" begreppen tiondel och hundradel kommer få sina platser i talen.

Innehåll

Syfte / förmågor

 Begreppsförmågan - Du ska kunna förstå och förklara följande begrepp:

 

Position

Tiondelssiffra

Hundradelssiffra

Platsvärde

Utvecklad form

Bråkform

Decimalform

 

Kommunikativa förmågan

Du ska kunna delta muntligt i diskussioner i grupp och vid genomgångar. Du ska förklara hur du tänker när du gör dina beräkningar. Du ska skriftligt kunna visa hur du löser olika uppgifter samt välja en effektiv strategi för att lösa ett problem.

Procedurförmågan

Du ska kunna tolka tallinjer med tal i decimalform och bråkform. Du ska kunna läsa och uttrycka tal i decimalform och bråkform.

Analysförmågan

Du ska kunna förklara sambandet mellan tal i bråkform och i decimalform.  Du ska kunna formulera och lösa problem genom att använda olika strategier anpassade till vilket problem du ska lösa.

Metakognitiv förmåga

Du ska kunna se om ditt svar är rimligt. Du ska kunna välja en metod utifrån den uppgift du ska lösa. Du ska kunna avgöra om ett svar är rimligt.

Undervisning

Du kommer att:

 • arbeta i par, grupp och enskilt (EPA)
 • diskutera matematik
 • vara med vid genomgångar

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris

Du kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra

Du kan de matematiska begreppen inom området
Du löser en uppgift utifrån de matematiska begreppen. Ex. Vilket av talen är en produkt? 3 * 5 = 15 eller 6 + 2 = 8
Du löser uppgift utifrån de matematiska begreppen i alla fyra räknesätt.
Du kan förklara de olika matematiska begreppen. Ex: Vad är sambandet mellan bråkform och decimalform?

Du kan välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar i de fyra räknesätten.

Du löser uppgift i bråkform och decimalform..
Du löser enkla uppgifter . Ex. Skriv talet 0,2 i bråkform. Ex. Skriv talet 12,45 i utvecklad form.
Du löser en uppgifter med beräkningar. Ex. 1,7 - 0,8 Ex. 0,8 + 0,4
Du löser uppgifter som kräver flera steg. Ex. 1,6 / 4 Ex. 0,7 * 6
Du behärskar sambandet mellan bråktal och decimaltal .
Du löser enkla uppgifter som innehåller bråk- och decimaltal. Ex. Skriv "sjutton hundradelar" i decimalform.
Du löser uppgifter som innehåller bråk- och decimaltal. Ex. Skriv talen "elva hundradelar" som bråk och i decimalform.
Du löser uppgifter som innehåller bråk- och decimaltal. Ex: Storleksordnar bråk- och decimaltal.

Du kan formulera och lösa problem

Du använder strategier i problemlösning, beskriver ditt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Du löser problem och kan till viss del bedöma rimligheten. Ex. Vilket tal saknas? 800 400 ? 100 50 25
Du löser uppgiften och kan variera lösningsstrategi och bedöma rimligheten i lösningen. Ex. Längst en väg finns lyktstolpar med 20 m mellanrum. Antalet lyktstolpar är 36 st. Hur lång är vägen?
Du löser uppgiften, kan värdera olika lösningsstrategier och motivera rimligheten i lösningen. Ex. I sin spargris har Pia femkronor och tiokronor. Sammanlagt är det 160 mynt och de är sammanlagt värda 1070 kr. Hur många mynt är det av varje sort?

Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang

Du för och kan följa resonemang kring tillvägagångssätt, val av metoder genom att ställa och besvara frågor.
Du försöker beskriva och förklara dina lösningar genom att tydligt visa vad som är ditt svar.
Du beskriver och förklarar dina beräkningar och dina lösningar så att det är lätt att följa.
Du beskriver och förklarar dina beräkningar och dina lösningar så att det är lätt att följa. Dessutom använder matematiska uttryck och enheter på ett korrekt sätt.