Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upplysningstiden

Skapad 2017-01-04 12:41 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 7 – 9 Historia
Upplysningen: I detta avsnitt får vi lära oss om 1700-talet, upplysningen, kolonierna och världshandeln.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

På lektionerna kommer du att:

* utveckla dina baskunskaper om upplysningen

* utveckla din begreppsliga förmåga ( förstå vad centrala begrepp betyder, relatera olika begrepp till varandra, använda begrepp i nya sammanhang)

* Analysförmåga (beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, påvisa och förklara samband, se utifrån olika perspektiv, jämföra likheter och

skillnader, jämföra fördelar och nackdelar)

* Informationshantering/procedurförmåga (söka, samla, strukturera och kritiskt granska information, skilja på fakta och värderingar, avgöra källors användbarhet

och trovärdighet, förstå hur metoder och färdigheter ska användas)

* Kommunikativ förmåga (samtala, diskutera, motivera och presentera, uttrycka åsikter och ståndpunkter, framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa)

* Metakognitiv förmåga ( tolka och värdera, ha omdömen om och reflektera)

 

Material: Historia impuls 2: s. 6-23.

Bedömning/ Uppgifter

Instuderingsfrågor till faktatext

Prov på momentet

Källuppgifter

Läxor

Bedömning sker fortlöpande under arbetsgång. Bedömningen grundas på hur du visar dina förmågor skriftligt och muntligt. Du kommer att få kontinuerlig respons på vad du kan utveckla vidare muntligt och/eller skriftligt.

 

Uppgifter

 • Rest: Analys: Upplysningen

 • Källor: Livet i gruvorna

 • Rest: Förhör: Upplysningen

 • Källor: Handel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: