Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling.

Skapad 2017-01-09 13:03 i Husensjö skola Helsingborg
Ett arbete om hållbar utveckling i år 5
Grundskola 4 – 6 Biologi Samhällskunskap Geografi
Vilken värld vill vi bo i? Har du någon gång funderat över hur det ser ut på jorden? Var det bor mest människor, var det finns mest mat och var det finns minst mat. I vissa länder får man vara med och bestämma i andra får man inte. Vissa länder är väldigt rika andra oerhört fattiga. Vad beror det på? I detta arbetsområde får du möjligheten att fundera över dessa frågor.

Innehåll

Hur kommer vi arbeta med detta område?

 •    Vi kommer att ha genomgångar i klassrummet, läsa texter, titta på filmer, diskutera tillsammans
 •    Vi kommer att göra undersökningar i klassrummet.
 •    Du kommer få arbeta enskilt, tillsammans med kamrat och i helklass (EPA-metoden)
 •    Du kommer få möjlighet att öva på dina förmågor
 •    Du kommer få möjlighet att visa dina förmågor och få/ge kamratbedömning och respons.

 

Vilka förmågor ska vi arbeta med?

Analysförmågan

Du kommer att få öva på att se samband, varför händer just det som händer? 

Du kommer få öva på att jämföra resultaten av dina undersökningar med dina klasskamrater. Vi kommer att öva på att se likheter och skillnader mellan våra resultat och fundera över varför vi får lika eller olika resultat.

Kommunikativa förmågan

Du kommer få öva på att dela med dig av dina kunskaper till dina klasskamrater, både muntligt och skriftligt. Du kommer få öva på att berätta och beskriva dina tankar så att dina kamrater förstår vad du menar, samtala och diskutera med dina kamrater.

Procedurförmågan

Du kommer få öva på att utföra undersökningar i klassrummet utifrån instruktioner, muntliga och skriftliga.

Du kommer få öva på att dokumentera ditt arbete genom t.ex. text, bild och film, så att du och dina kamrater kan använda informationen som en trovärdig (säker och som går att lita på) källa.

Begreppsförmågan

Du kommer få öva på att förstå och använda dig av viktiga begrepp (ord) som hör till detta arbetsområde. Vi kommer att lära oss vad begreppen betyder och träna oss på att använda begreppen i olika sammanhang, både när vi pratar och när vi skriver.

Metakognitiva förmågan - Att reflektera kring sitt eget lärande

Du kommer få använda dig av själv och kamratbedömning, detta för att öva på att bedöma ditt egna och andras resultat. Du kommer få träna dig på att testa dig fram - pröva och ompröva dina tankar allteftersom du tar del av dina kamraters tankar och åsikter.

 

Detta kommer vi att bedöma:

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du diskuterar frågor som rör ekologisk hållbarhet och på vilket sätt du framför egna åsikter och bemöter andras.

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du resonerar när det gäller frågor som rör hållbar utveckling.

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du kan ge förslag på val och prioriteringar i vardagen som rör miljö och etik.

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du kan resonera kring orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor.

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du kan ge förslag på förbättringar kring människors levnadsvillkor.

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du resonerar kring samhällsfrågor.

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du kan beskriva samband inom sociala och ekonomiska samhällsstrukturer och på vilket sätt du använder relevanta begrepp.

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du kan söka information och på vilket sätt du resonerar om informationen och källornas användbarhet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: