Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Luft och vatten Vt-17

Skapad 2017-01-10 14:32 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 7 – 9 Kemi
Luft är en blandning av många gaser och består av 78% kväve, 21% syre och resten är koldioxid, vattenånga och ädelgaser. Vatten är världens viktigaste ämnen. Utan vatten och syre inget liv. Om och om igen i ett evigt kretslopp transporteras livsviktiga ämnen i marken, luften och vattnet.

Innehåll

Det här kommer vi att göra:

 • Lektionsgenomgångar från boken kapitlet "Luft,och vatten"
 • Film "Luftkonster"
 • Film om luften och atmosfären
 • Film om vattenrening från SLI " Jorden är platt: Bara vanligt vatten?"
 • Film från UR.se Teknikshowen "Den fantastiska toaletten och den ...."
 • Laboration med syre och koldioxid.
 • Laboration: Rening av avloppsvatten.
 • Skriva en inlämningsuppgift: Vattenrening
 • Uppgift: Ta ställning!

Hur kan du visa ditt lärande:

 • Ditt deltagande på lektioner
 • Ditt deltagande på laborationer
 • Laborationsrapport: Luft
 • Inlämningsuppgift: Vattenrening
 • Begreppstest: Luft
 • Uppgift: Ta ställning!

Uppgift: Vatten

Du ska göra en inlämningsuppgift om vattenrening. Inlämningsuppgiften ska redovisas som en affisch
 i A4 format max 2 sidor.

 Innehåll:

 • Text där du beskriver hur du får rent vatten hemma hos dig. Hur går reningen till av det vatten som du använder i dina kranar? Hur renas det vattnet som du spolar ner i ditt avlopp?
 • Text om varför rent vatten har så stor betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Text där du ger olika exempel på och förklarar hur man kan rena smutsigt vatten t.ex. i ett fattigt land eller när du är ute i skog och mark.
 • Bilder som beskriver och förstärker dina texter.
 • Källor och källkritik

Bok-, film- och länktips samt facit till TDS:

Böcker:

 • Kemiboken: s.50-71 (Luft) s.80-101 (Vatten) 
 • Lightboken: s.33-44 (Luft) s.51-65 (Vatten) 

Länkar:

Filmer från SLI:

 

Facit till TDS: (Tryck på bilden för att läsa och spara.)

Facit till TDS: Luft och vatten

Att kunna:

Inför begreppstestet om luft behöver du:

 • Veta vilka gaser som luft består av och ungefär hur fördelningen ser ut mellan dem.
 • Veta hur en syremolekyl ser ut, kunna molekylformeln och veta vad syremolekylen består av för atomer.
 • Veta hur en kvävemolekyl ser ut, kunna molekylformeln och veta vad kvävemolekylen består av för atomer.
 • Veta hur en koldioxidmolekyl ser ut, kunna molekylformeln och veta vad koldioxidmolekylen består av för atomer.
 • Veta hur en ozonmolekyl ser ut, kunna molekylformeln och veta vad ozonmolekylen består av för atomer.
 • Veta vad vi kan använda syre och kväve till i vår vardag.
 • Känna till olika ädelgaser och veta vad de används till i vår vardag.
 • Veta vem Carl Wilhelm Scheele var.
 • Förstå vad som menas med växthuseffekten och hur den påverkar på olika sätt.
 • Veta att koldioxid ökar växthuseffekten.

Förklara följande begrepp:

 • Luft
 • Syre
 • Koldioxid
 • Kväve
 • Ädelgaser
 • Oxid
 • Ozon
 • Freoner
 • Ozonskikt
 • Atmosfär
 • Surt regn
 • Försurning
 • Smog
 • Svaveldioxid
 • kväveoxider

Vid lektioner/laborationer visa att du kan:

 • arbeta praktiskt med laborationer.
 •  arbeta efter en laborationsbeskrivning.
 •  arbeta på ett säkert sätt med eld och kemikalier.
 •  samarbeta.
 •  dokumentera och skriva labbrapporter.
 •  planera och genomföra en laboration.

Redovisning sker:

 • Begreppstest - Luft: Onsdag den 1 feb (v.5)
 • Laboration - Luft: Lämnas in en vecka efter genomförd laboration.
 • Inlämningsuppgift - Vattenrening: v.8
 • Uppgift - Ta ställning! : v.8

Uppgifter

 • Uppgift: Vatten

 • Prov: Luft

 • Laboration: Luft

 • Laborationsrapport: Luft

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Begreppstest

Din förmåga att använda begrepp, modeller och teorier.

Vid begreppstestet i kemi får du möjlighet att visa att du kan:
F
E
C
A
Begrepp
Förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Du använder ett vardagligt språk i dina svar med för få naturvetenskapliga begrepp. Ibland blir dina svar ej korrekta.
Du använder naturvetenskapliga begrepp i dina svar men ibland blir dina svar ej helt korrekta.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett oftast korrekt sätt i dina svar.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt i dina svar
Kunskap
Förmåga att ta till sig och använda kunskap om luft.
Du visar bristfällig kunskap om luft.
Du visar grundläggande kunskap om luft.
Du visar goda kunskaper om luft.
Du visar mycket goda kunskap om luft.

Ke
Inlämningsuppgift - Vatten

Uppgift - Vattenrening
F
E
C
A
Källkritik:
Du ska söka information om vattenrening, bearbeta informationen och kritiskt granska dina valda källor.
Du saknar källhänvisning i ditt arbete eller/och du har inte motiverat dina val av källor.
Du har använt text-och bildkällor i ditt arbete och kan till viss del motivera dina val.
Du har använt flera olika text- och bildkällor men kan inte motivera dina val med underbyggda resonemang. Alt. Du har använt få text-och bildkällor men har motiverat dina val med underbyggda resonemang.
Du har använt flera olika text-och bildkällor i ditt arbete och har motiverat dina källor med underbyggda resonemang.
Presentera information:
Du ska presentera din dokumentation så att den passar till syfte och målgrupp
Du har inte fått med allt innehåll som efterfrågas i uppgiften.
Du har skrivit enkla texter eller skrivit texter utan att bearbetade informationen till de flesta av arbetets delar.
Du har skrivit utvecklade och bearbetade texter till de flesta av arbetets delar.
Du har skrivit välutvecklade och väl bearbetade texter i hela arbetet.
Presentera information:
Du ska presentera din dokumentation så att den passar till syfte och målgrupp.
Du saknar bilder i ditt arbete.
Du har använt dig av bilder och några rubriker i ditt arbete.
Du har använt bilder rubriker och layout med viss anpassning till arbetet.
Du har använt bilder som förstärker texten, tydliga rubriker och bra layout med mycket god anpassning till mottagaren.
Resonemang:
Du ska visa din förmåga att resonera om vad rent vatten har haft för betydelse för människans levnadsvillkor.
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang.
Du har ett enkelt resonemang.
Du har ett utvecklat resonemang.
Du har ett välutvecklat resonemang.

Ke
Laborationsrapport - Luft

Laboration: Luft

F
E
C
A
Genomförandet
Du har inte genomfört laborationen eller du följer inte laborationsbeskrivingen.
Du genomför laborationen efter laborations beskrivningen.
Säkerhet
Du har inte genomfört laborationen eller du genomför inte laborationen på ett säkert sätt.
Du genomför laborationen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Resultat
Du har inte redovisat dina resultat tillräckligt.
Du redovisar de flesta resultaten med enkel text, bilder, tabeller och/eller diagram. Redovisningen saknar något t.ex bilder, tabell, resultat.
Du redovisar resultaten på ett tydligt sätt med hjälp av text, bilder, tabeller och/eller diagram.
Du redovisar dina resultat på ett väl genomtänkt sätt så att det blir tydligt med text, bilder, tabeller och/eller diagram.
Slutsats -
Koppling, begrepp och resonemang
Du har inte kopplat ihop resultatet med någon av frågeställningarna i slutsatsen.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett enkelt sätt genom att till viss del använda kemiska begrepp.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett utvecklat sätt genom att använda kemiska begrepp och använda din kunskap i nya sammanhang.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett vetenskapligt korrekt sätt genom att använda och förklara kemiska begrepp och använda din kunskap i många nya sammanhang
Slutsats -
Felkällor och rimlighet
Du har inte angivit några felkällor.
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och du anger någon felkälla och förklara hur man kan undvika den.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och du anger flera felkällor som är kopplade till den här undersökningen och motiverar varför det är felkällor.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor. Du anger flera felkällor som kan kopplas direkt till undersökningen och motiverar varför det är felkällor. Du ger även förslag på hur den här undersökningen kan göras på ett annat sätt eller ger förslag på en ny frågeställning utifrån ditt resultat.
Källor
Du har inga källor angivna.
Du har en källa angiven
Du har tagit del av kunskapen via flera källor. Vissa källor angivna.
Du har tagit del av kunskapen via många källor. Alla källor angivna och de har även kort källkritik.
Struktur
Din rapport följer inte mallen för en laborationsrapport. Rapporten har inga eller få rubriker och texten är svår att följa. Saknar labbrapporten.
Rubrikerna är till största delen angivna och texten är lätt att följa med ett vardagligt språk.
Rapporten följer helt mallen för en laborationsrapport. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen.
Rapporten följer helt mallen för en laborationsrapport. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen. Texten är till stor del opersonlig och naturvetenskaplig.

Ke
Planera en egen undersökning utan att genomföra den

På lektionen får du möjlighet att visa din förmåga att planera en systematisk undersökning.

F
E
C
A
Planera en undersökning.
Rena vatten
Du har inte gjort någon planering.
Du visar att du kan beskriva vissa delar i din planering. Du har fått med lite av det material som behövs. Eleven får använda lärarens beskrivning.
Du visar att du kan planera en undersökning. Det framgår vilka material som ska användas och du tar även hänsyn till säkerhet och felkällor i din planering. Din planering kräver justeringar från läraren som inte förändrar genomförandet i sin helhet. Eleven får använda lärarens beskrivning.
Du visar att du tydligt och strukturerat kan planera en undersökning. Det framgår tydligt vilka material som ska användas och du tar även hänsyn till säkerhet och felkällor i din planering på ett genomtänkt sätt. Din planering går att genomföra utan justeringar från läraren. Eleven får använda din beskrivning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: