Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avstämning lila gruppen 2016

Skapad 2017-01-16 17:42 i Lida Förskola Haninge
Förskola
Avstämning Lila gruppen 2016

Innehåll

 

 

Stämmer vårt syfte och mål med det fokus vi har i projektet i dag? Formulera eventuellt nytt syfte och mål.
Skriv här:

Vårt projekt har varit att jobba kring värdegrundsfrågor, matematik och språk med barnen:

Vi vill ge barnen en grundtrygghet, jag kan och jag är värdefull. Vi behöver varandra.

Att vi valt matematik och språk är att vi har sett ett behov och ett intresse hos barnen som vi vill utveckla.

Sommarminnen/ Värdegrundsfrågor:

Syftet med vårt arbete med barnens sommarminnen är att de ska visa upp och våga berätta inför de andra i gruppen. Målet är att stärka självkänslan, jag kan!

Bygget:

Syfte och mål med att följa bygget har varit att se barnens intresse för hur bygget har växt fram. Vi har sett att många av barnen känner igen verktyg och maskiner och vet vad man använder dessa till, igenkännande.Barnen delar med sig av sin kunskap till varandra. Har många kluriga lösningar på vad de bygger och fantiserar kring vad som kan finnas i huset när det är klart.

Barnen har hittat ett gemensamt intresse som vi vill bygga vidare på; kan vi bygga något tillsammans.

Matematik:

Syfte och mål är att barnen ska kunna använda matematik i olika situationer, se olika lösningar och koppla ihop siffror med antal. Former och begrepp som kvadrat, fjärdedel osv.

Språk:

Syfte och mål är att barnen ska bli medvetna att det talade språket går att skriva. Att man kan förmedla tankar, fantasi och information genom bilder och text.

Vi fortsätter att jobba mot samma mål och syftet är att fördjupa oss i de olika målgrupperna; språk, matematik och värdegrundsfrågorna. 

Hur förstår vi det barnen egentligen undersöker, se det som sker ”under ytan”? Vad är meningsfullt och vad kan vi lämna?
Barnen återkommer ofta till det som fångar deras intresse och det fördjupar vi oss i, t.ex barnen hittar "sin" bokstav på olika ställen, namnkorten används när barnen ska skriva sitt namn på sina alster.

Vi delar frukt och pratar kring antal, koppla mängd till siffra, geometriska former som barnen hittar på olika ställen.

Vad och hur tänker vi att barnen lärt sig?
Barnen har lärt sig "sina" bokstäver, skriver sina namn på teckningar.

De kan olika geometriska former och kopplar mängd till siffra.

Barnen visar att de förstått att respektera, ta hänsyn och hjälpa varandra genom sina handlingar.

Hur har miljöer och material kunnat bidra till barnens lärande?
Miljöerna är öppna för barnens utforskande och vi pedagoger finns där med utmaningar och stöttning.

Vi har anpassat miljöer och skapat nytt material som utmanar och bidrar till lärande.

Vilket/vilka spår är mest intressanta att gå vidare med? Definiera och motivera era val.
Matematik; barnen är motiverade och tycker att det är roligt med att t.ex räkna hur många vi är i samlingen. Hur många delar kan vi dela ett äpple i?

Varför väljer vi språk? Vi vill ge barnen många tillfällen att uttrycka åsikter, idéer, fantasier och kunna återberätta något de varit med om eller hört. Att förstå att bokstäver går att läsa och har betydelse, t.ex sitt namn

Värdegrundsfrågor: Barnen tycker att det är roligt att få berätta för de andra och genom det stärks deras självkänsla, jag blir lyssnad på och det är viktigt det jag säger. Att få bidra till gruppens utveckling, vi lär av varandra.  

Vi ser att bygget har satt igång tankar hos barnen. Kan vi bygga något där vi kan använda oss av barnens idéer och tankar.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: