👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Vt 21

Skapad 2017-01-23 14:42 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Matematik Vt 21 åk 5

Innehåll

Efter avslutat arbete med matematikundervisningen under Vt 17 ska du kunna:
...förklara samband mellan bråk och procent

...beräkna 10%, 20%, 25% ... av det hela

...beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar, t.ex. reapriser

...använda strategier vid problemlösning

...se möjliga utfall och beräkna sannolikheter

...se samband bråk - decimaltal - procent - sannolikhet

...addera enkla bråk och sannolikheter

...använda strategier vid problemlösning

...använda medelvärde och andra lägesmått

...se samband mellan lägesmått och andra begrepp

...göra beräkningar i decimalform

...använda frekvenstabeller och diagram

...använda kartor och skala

...uppskatta temperaturer och använda negativa tal

...använda linjediagram och koordinatsystem

Förmågor

Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att…

…formulera och lösa problem med hjälp av matematik.
…använda matematiska begrepp.
…använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
…förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt.
…använda matematikens uttrycksformer för att samtala om frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Hur?

Du visar kunskaperna…

…genom aktivitet under lektionstid.
…vid diagnoser och utvärderingsuppgifter.
…via läxor/läxförhör, skriftligt/muntligt.
...vid diskussioner kring problemlösning i grupp och helklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6