Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaarbete musik

Skapad 2017-01-29 10:12 i Pingvinens Förskola Unikum Piloter HT16
Förskola
Musik skapar glädje och dans Glädje och dans skapar rörelse Rörelse skapar koordination Koordination skapar förståelse Förståelse skapar ord Ord skapar meningar Meningar skapar ett språk (Vesterlund, 2003 s.3)

Innehåll

Beskrivning-

Vi har uppmärksammat barnens intresse för musik och rörelse och startar upp ett gemensamt musiktema som kommer att genomsyra stora delar av verksamheten.Vi kommer att fördjupa oss och synliggöra vårt arbete med musik kopplat till begreppet "Ett barn har hundra språk".

 

Bakgrund-

Forskning säger att musik har en positiv effekt på hjärnan och inlärning. Musik påverkar barnet. Påverkan sker i vågrörelser som blir till vibrationer i örat som når nervsystemet och hjärnan, vilka omvandlar dessa till kroppsliga och kognitiva uttryck. Musiken påverkar hjärnan och kroppen på en rad olika sätt. Barnet kan utveckla leken och kreativiteten i en musikalisk omgivning. Språket, vilket av många anses starkt sammankopplat med musiken, kan utvecklas då musik används ofta. Musik är avslutningsvis starkt sammankopplad med rörelse och kombinationen musik och rörelser påverkar inte bara barnets motorik utan även utvecklingen av de båda hjärnhalvorna.

Utifrån forskning och teorier kommer vi att arbeta utifrån observationer och undersökningar.

Ur ett lärandeperspektiv har språket och musiken en viktig funktion när barn uttrycker känslor och förbättrar sin sociala kompetens.

 

Metod/Aktiviteter-

Vi kommer att arbeta med observationer samt aktiviteter i styrda och spontana former utifrån individens och barngruppens intresse. I aktiviteter och moment nedan kommer vi att implementera musik för att stimulera barnens olika uttryck i de skapande processerna. 

 • Lek- vad händer med leken i samband med musik?
 • rörelse- olika lekformer, takt och melodier
 • dans- barnen får möjlighet att pröva olika kulturella dansstilar med tillhörande attribut och musik
 • samspel och gemenskap- främjas i våra storsångsamlingar
 • sång- vi anväder våra röster i högt och lågt
 • Skapande processer- till klassisk musik
 • instrument- utforskas och det skapas egna
 • känslor/sinnen
 • Förskolan och hemmet- delaktighet, vilken relation har familjen till musik
 • Bjuda in en musikpedagog/danspedagog

 

Frågeställningar- vilken betydelse har musiken

 • Hur kan musik påverka varje individ i samband med aktivitet?
 • Vilka olika uttrycksformer uttrycker barnen med musiken?
 • Hur kan kroppens sinnen och känslor främjas genom musiken?
 • Hur påverkar olika musikgenrer barnens uttryck/intresse, pop, rock, klassisk, dans, electro osv?

 

 Mål-

Skapa medvetenhet kring känslor och främja barnens individuella uttrycksformer.

Alla barn ska få möjlighet att uppleva och utforska "jaget" genom musik.

 

Uppföljning/Analys-

2/6-2017

Musiken har funnits med och genomsyrat hela vår verksamhet under projektets gång. Musiken har främjat barnens lek inom flertal områden och lärandeprocesser. Barnen har mötts av avslappnade musik i hallen för att inge en inbjudande upplevelse av harmoni. Metoderna vi använt oss av har varit styrda, spontana i ett levande och öppet klimat där barnens egna inflytande haft stor betydelse. Vi har använt observationer och pedagogiska dokumentationer för att fastställa utvärderingen av projektet.

 

Vilken betydelse har leken haft?

 • Vi har märkt att lugn musik har påverkat leken på ett lugnande sätt, leken som är, fortsätter men ljudnivån dämpas. När vi har satt på musik i ett högt tempo har leken förändrats och övergått till rörelselekar.
 • Minni Röris (som stimulerar koordinationen, motoriken, hälsofrämjande), Yoga, olika dansstilar, klapp och trummande, rytmik och igenkännande av ljud och ord (Bornholms modellen som främjar hela språkutvecklingen, lär och skriv)
 • Olika kulturella dansstilar så som tex salsa och brakedans.
 • samspel och gemenskap har främst främjats under våra storsångssamlingar samt språkmötena (där fokus är sång, rim och ramsor där barnen praktiskt arbetar med gruppstärkande övningar)
 • Sången genomsyrar den dagliga verksamheten
 • I skapande processer har vi använt oss utav klassisk/pop musik när vi tex har måla, lerat, pärlatt inomhus och utomhus
 • Flertal instrument har introducerats och barnen har fått använda sig och utforskat trummor, dragspel, maracas, kastanjetter, xylofon och gurka.
 • Vi har diskuterat låttexter, där vi tillsammans med barnen analyserat orden och dess känsloinnebörd.
 • Musikgruppen Bravissimo har bjudits in. Barngrupperna har varit iväg på musikföreställningar.
 • I musiken har vi sett att barnen uttrycker sig genom bild och skapande, kroppen, språket och känslor, 
 • Sinnena och känslorna har främjats naturligt genom musiken.
 • genom upptempo/ popmusik har barnen velat dansa och röra sig, nedtempo/klassisk musik har barnens fokus ökat på nuvarande aktivitet. Glädjen har mött harmoni.

 

 

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: