Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3 Vt.17

Skapad 2017-01-29 12:45 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Svenskarbetet under vårterminen

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Undervisningens innehåll: Hur?

 

 

 

Vi kommer att arbeta med att olika sorters texter, i huvudsak faktatexter. Eleverna tränar på att söka fakta, välja ut viktig fakta och skriva egna faktatexter.

 

Eleverna kommer arbeta med källkritik och lära sig söka säkrare på internet.

 

Vi kommer läsa högläsning och läsförståelse genom att arbeta med att förutspå, förklara svåra uttryck och ord, ställa frågor på texten och sammanfatta den. Material från En läsande klass kommer att användas.

 

Vi kommer att samtala och träna på hur man kan läsa på olika sätt för bättre inlevelse. Eleverna kommer att få träna på detta genom att läsa för yngre elever.

 

Vi kommer återkommande arbeta med GOTW "Grej Of The Week" där eleverna skriver egna faktatexter med hjälp av stödord så att innehållet klart framgår, även fokus på hur ord stavas och att skriva med läslig handstil.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Svenska

Förmåga att läsa olika texter
Du läser bekanta och elevnära texter med flyt.
Du läser både skönlitteratur och faktatexter med hjälp av olika lässtrategier.
Du läser på olika sätt beroende på mottagare.
Förmåga att förstå olika texter
Du visar grundläggande läsförståelse och kan föra enkla samtal om den lästa texten.
Du visar god läsförståelse och kan samtala om texten och knyta an till egna erfarenheter.
Du visar god läsförståelse och kan samtala om texten, knyta an till egna erfarenheter och göra förutsägelser med hjälp av vad du läst eller själv upplevt.
Förmåga att formulera sig i skrift
Du skriver en enkel berättande text.
Du skriver berättande texter med tydlig handling.
Du skriver berättande texter med inledning, handling och avslutning.
Förmåga att formulera sig i skrift
.Du använder oftast stor bokstav och punkt.
Du använder stor bokstav, punkt och provar även andra skiljetecken. Du stavar rätt på många vanligt förekommande ord.
Du använder stor bokstav, punkt och andra skiljetecken. Du stavar rätt på vanligt förekommande ord.
Förmåga att formulera sig i skrift
Du skriver enkla faktatexter
Dina fakta texter innehåller några egna formuleringar och innehållet framgår klart.
Dina fakta texter är tydliga, innehåller egna formuleringar och språket är varierat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: