Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kuben: Rätten till familj och äktenskap i världen v 9-19

Skapad 2017-01-30 11:32 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Svenska som andraspråk Svenska Biologi
Regnbågsfamilj, bonusbarn, pastpappa, ensamstående, halvsyskon, mina mammor är alla ord som beskriver dagens olika familjesituationer i Sverige. Men hur ser det ut i andra delar av världen? Får man gifta sig med vem man vill? Och vad händer med en familj som tvingas fly från sitt land? Detta och mer kommer projektet Rätten till familj och äktenskap i världen att handla om.

Innehåll

 

I projektet kommer du att bli tilldelad en familj där vi har bestämt vilka familjemedlemmarna är, vilket land de kommer ifrån och vilken religion de tillhör. Du kommer att få arbeta med de andra elever som tillhör din familj och göra en presentation av er familj. Sedan kommer ni att få göra ett skriftligt test där ni ska jämföra religionerna som de olika familjerna kommer ifrån. Till sist kommer vi att ha en diskussion kring olika moraliska och etiska frågeställningar. 

Vad ska jag lära mig?

Du kommer att få lära dig om: 

- Olika världsreligioner och livsåskådningar

- Vilka likheter och skillnader det finns på olika religioners och livsåskådningars syn på äktenskap och familj

- Hur olika religioner, livsåskådningar samt normer påverkar din identitet

 

- Olika begrepp inom sexualitet och hälsa

- Vad ärftlighet är och vad vi ärver

- Sambanden mellan sexualitet, hälsa och identitet

- Några moraliska och etiska modeller och begrepp samt hur de används

- Att resonera kring och argumentera om moraliska frågeställningar

- Ta ställning i olika frågor som rör identitet, sexualitet och hälsa

Hur ska jag lära mig?

Genomgångar

Filmer

Diskussioner 

Presentation av familjen, religionen och landet där du övar på att presentera ett ämne och att ta anteckningar. Detta sker på torsdag v. 12.

 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

1. Skriftligt prov där du jämför olika religioner/livsåskådningars syn på familj och äktenskap. Detta sker på torsdag v. 16.

2. Diskussion om moraliska och etiska frågeställningar kopplat till familj och äktenskap. Detta sker på torsdag v. 19

Förmågor

Under projektets gång kommer du att få möjlighet att utveckla din handlingskraft, din omvärldsorientering och din kommunikativa förmåga. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  SvA  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  SvA  7-9

Matriser

Re Sv Bi SvA
Rätten till familj och äktenskap

Religion

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Religioner och andra livsåskådningar
Du behöver utveckla din förmåga att föra resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du behöver utveckla din förmåga att resonera om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar.
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Moral och etik
Du behöver utveckla din förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Biologi

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Samtala och diskutera
Du behöver utveckla din förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, skilja fakta från värderingar och formulera ställningstaganden.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna behöver du utveckla din förmåga att ställa frågor och att föra diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Samband som rör människokroppen
Du behöver utveckla din förmåga att resonera om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Svenska

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Samtala & diskutera
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Svenska som andraspråk

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Samtala & diskutera
Du kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Du kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Du kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Frågor, åsikter & argument
I sådana situationer kan du ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
I sådana situationer kan du ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan du ställa frågor och framföra åsikter med välutveck­lade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Språkliga strategier
Du väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. .
Du väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Du väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: