Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagssituationer med fokus språk.

Skapad 2017-01-30 12:32 i Gemensamt LiCa förskolor LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Vi vill att vår verksamhet ska genomsyras av känslan att vi ser hela dagen som en helhet och ett lärande. Vardagssituationerna ska innefattas av ett stort lärande och de ska inte stressas igenom. Alla i arbetslaget ska ha inställningen att se det kompetenta barnet – barn kan. Vi kommer att fortsätta vårt pedagogiska arbete i alla våra vardagssituationer, att se det lärande som sker i dessa moment. Ge barnen tid och uppmuntran till att försöka själva och att tro på sig själv. Denna termin fokuserar vi mycket på språket i våra vardagsrutiner. ”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande” (Lpfö98, rev 2010, s.9).

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

 

Vi kan se att alla barn växer av att klara av saker själv och vi ser att de äldre gärna hjälper och visar de yngre barnen på avdelningen. Första gången ett barn kan dra upp dragkedjan själv blir de väldigt glada eller om det handlar om ett yngre barn som själv vet var sina skor ska stå så ser vi att barnen växer av att "kunna själv". Det är viktigt att dessa vardagssituationer utförs på ett medvetet och pedagogiskt sätt för att gynna barnens lärande och utveckling.

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Mål - Vi har valt att under vårterminen lyfta vårt arbete kring våra vardagssituationer, exempelvis i hallen och vid matbordet. Att se dessa moment som viktiga "lärandestunder" för barnen. Att prioritera goda samtal med mycket reflektion och tid för barnens funderingar och egna tankar. Vi vill uppnå en verksamhet i vilken alla barn utvecklar sin självständighet och sitt inflytande över sin vardag genom att ge dem tid och vägledning. Denna termin arbetar vi extra mycket med barnens språkutveckling och den kan vi gynna mycket i dessa situationer.

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 • Efter ålder och mognad ges möjlighet att utveckla sitt språk och ett intresse för kommunikation och socialt samspel i nämnda vardagssituationer.
 • Efter ålder och mognad ges möjlighet att utveckla en förståelse för vad som ska hända härnäst - vad ska jag ta på mig för att inte frysa eller bli för varm. Reflektion och eftertanke om sin vardag.
 • Efter ålder och mognad ges möjlighet att utveckla sin kunskap och motorik vid påklädning och vid måltiden.

 

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -   

Toalettbesök/blöjbyte - Ge de äldre barnen utrymme till att få vara ifred, få stänga dörren om sig. Påminna om handtvätten.

De yngre som behöver hjälp samtalar vi mycket med. Vi uppmuntrar dem att göra så mycket själva efter dagsform. Stötta vid handtvättningen, barnen kan ta en pappershandduk själv, torka och slänga den exempelvis.

De allra yngsta barnen pratar vi hela tiden mycket med, vi sätter ord på det vi gör. Exempel: nu tar vi på första strumpan och sen den andra. Du har randiga strumpor idag... Vi har även tänkt på den pedagogiska miljön vid skötbordet, den lockar till en ramsa eller att sjunga.

 

Sovvila -  Alla sovbarn har sin bestämda plats, med sina personliga sovsaker. Varje dag gör vi likadant för att skapa trygghet för barnen. Vi uppmuntrar barnen till att själva gå till sin plats och lägga sig, även de yngsta hittar till sin plats väldigt fort. Vi bäddar om dem och önskar en god sömn. Det spelas lugn musik i våra två rum där sovvilorna är. Pedagogen är kvar i rummet till alla barn sover.

 

Hallen - Vi går alltid in och ut i mindre grupper.  Ger barnen tid och uppmuntran till att göra själv. Med de yngre barnen - benämner vi saker och pratar om det vi gör. Vi har också sett över miljön i hallen så att barnen ska ha en chans att kunna göra själv, därav sänkte vi alla hyllor i hallen. I hallen har vi en helkroppsspegel för att barnen ska kunna få ett visuellt stöd i det de ska göra. Bredvid spegeln sätter vi upp bilder på de kläder som vi tycker är lämpliga att ha, som vi kommit fram till i en dialog med barnen.

 

Måltiden - Vi sitter på bestämda platser märkta med namn, för att skapa trygghet och lugn vid borden. Vi pedagoger skiftar bord veckovis, för att alla barn ska få samma möjlighet att skapa en bra relation till alla pedagoger.

Vi uppmuntrar alla barn att göra själv. När man arbetar med barn 1-5 år ser det väldigt olika ut på vilken nivå man gör saker. De äldsta går till vagnen och tar sin mat själv och hjälper gärna till att hälla i mjölk/vatten till sina bordskamrater. Våra yngsta barn provar äta själva, visar med gest vad dem vill dricka osv.

Nu sitter vi vid fyra bord istället för vid tre bord, för att varje barn ska få mer tid och utrymme till att prata och att få stöd. Vi pedagoger uppmuntrar och stöttar till en bra konversation runt matbordet och att alla ska få utrymme till att vara med. De barn som inte själva deltar aktivt försöker vi locka med i samtalet. Vi kan prata om det som vi gjort under förmiddagen för att återkoppla och fånga upp barnens tankar och intressen för kommande projekt.

 

I alla dessa situationer som vi lägger mycket tid på under en vanlig dag på förskolan är det viktigt att vi pedagoger " språkar" mycket med barnen. Framförallt de yngre som kan behöva någon som sätter ord på nya föremål och situationer som de kommer i kontakt med.

 

Förutsättningar - Struktur och bra organisation. Ge barnen även fysisk möjlighet i miljön till att klara själv. Når alla barn sina skor? Vi har sett över vår miljö och t.ex. sänkt barnens hyllor i hallen. Stötta upp med ett foto av barnet bredvid namnet.

Närvarande och medvetna pedagoger som låter barnen få en chans till lärande i dessa moment, se det kompetenta barnet.

 

Dokumentation -Vi kommer att observera och dokumentera dessa situationer med hjälp av lärplatta, (foto och film).  Reflektion kommer att ske i arbetslaget med stöd av en mall vi skapat, där vi utvärderar systematiskt:

"utifrån barns utveckling och lärande i våra vardagssituationer med fokus på språk denna termin"

Insamling - genom film, foto och observationer

Reflektion - av det insamlade materialet tillsammans med barnen

Reflektion - av det insamlade materialet och barnens åsikter i arbetslaget

Planera - hur går vi vidare?

Genomföra- förändra, förbättra, utveckla oss

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: