Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol

Skapad 2017-01-31 15:21 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Grundskola 8 Kemi
Vi jobbar med kolets uppbyggnad och användningsområden.

Innehåll

Mål

Du ska efter arbetsområdet
* känna till hur kolatomen ser ut och hur den binder till andra ämnen
* känna till olika kolbaserade molekylgrupper och vad som utmärker dem
* veta i vilka former kol förekommer
* kunna återberätta kolets kretslopp i stora drag
* känna till hur kol påverkar vår miljö
* veta hur eld ska hanteras

Bildspel

Du ska ensam eller i grupp skapa ett bildspel kring ett av dessa ämnen. Ämnena kommer att fördelas genom glasspinnedragning och "först-till-kvarnen"-metoden.
Bildspelet ska redovisas för klassen. Alla i gruppen ska kunna berätta om ALLA delar i arbetet. Det kommer också att läggas upp på Unikum så alla elever i år 8 kan ta del av det. Elev som inte är närvarande vid redovisningen kommer att få redovisa HELA arbetet själv vid annat tillfälle.

 1. Kolatomen - Kolföreningar, organiska ämnen, organisk kemi, oorganisk kemi, bindning, molekylformel, strukturformel, molekylmodell.(Max 2 pers)
 2. Kolväten - Kolväte, bindningar, grenade molekyler, altanernas kännetecken, alkanserien, isomerer, användningsområden
 3. Omättade kolväten - dubbelbindning, alkener, trippelbindning, alkyner, mättade och omättade kolväten, kemiska reaktioner (Max 2 pers)
 4. Alkoholer - OH-grupp, metanol, etanol, sprit, lösningsmedel, plast, förnybara bränslen, biobränsle, glykol, glycerol
 5. Organiska syror - frukt, huvudvärkstabletter, organisk syra, myrsyra, vätejoner, ättiksyra, stearin
 6. Estrar - smak och doft, alkohol, syra, lösningsmedel, dynamit, nitroglycerin (Max 2 pers)
 7. Olika former av kol - diamant, grafit, träkol, amorft, aktivt kol, fullerener, grafen, nanorör, fotbollsmolekyler
 8. Fossila bränslen - stenkol, olja, naturgas, hur skapades de, torv, råolja, raffinaderi, destillera, fraktioner, destillationstorn, asfalt, paraffin, smörkolja, diesel, fotogen, bensin, krackning, plast, läkemedel
 9. Kolets kretslopp - kemisk energi, fotosyntes, formel och förklaring, glukos, cellulosa, förbränning, cellandning, fossila bränslen
 10. Miljöpåverkan - luftföroreningar, växthusgaser, växthuseffekten, koldioxid, metan, freon, svaloxider, katalysator, förnybara energikällor, biobränslen, fission, fusion
 11. Eld - antändningstemperatur, brandtriangel, självantändning, flampunkt, syre, värme, bränsle, explosion, kvävning, kylning, svältning, brandgata, Rädda, larma, släck!

Bildspelet ska döpas med era namn och ämnet och lämnas in via Unikum - Inlämningar.
Ex: Kalle Eva Lotta Kolväten

Laborationer

Vi kommer att göra några olika laborationer i kemisalen. Till varje laboration ska du skriva en kort reflektion.
* Hur har du gjort?
* Vad hände?
* Varför hände det?

Reflektionen ska skrivas som lärlogg i planeringen!

Begreppstest

Du kommer att få göra ett Socrative-test på 20 begrepp från alla kapitlen. Listan med alla orden och deras betydelse finns i din mapp.
Alla begrepp finns också på ett Socrative att träna på. Säg till om du vill att jag ska starta det på en lektion.

Inlämningsuppgift

Du ska svara på frågor och lämna in via inlämningar på Unikum.
Du kommer troligen få svar på många av frågorna under bildspelsredovisningarna, så var uppmärksam då!
Dokumentet ska döpas till Ditt namn, klass och Kol
ex: Kalle 8e kol

Uppgifter

 • Bildspel - Alla klara att redovisa.

 • Socrative begreppstest

 • Inlämningsuppgift Kol

Matriser

Ke
Kol

F
E
C
A
Begrepp
Hur väl du behärskar begreppen som hör till arbetsområdet. Testas med Socrativeprov.
 • Ke  E 9
Du har ännu ej uppnått målen. 0-9 rätt
Du har grundläggande kunskaper (minst 10/20 rätt)
Du har goda kunskaper (minst 15/20 rätt)
Du har mycket goda kunskaper. (minst 19/20 rätt)
Faktakunskaper
Hur väl du kan förklara olika fenomen och fakta kring kol. Testas med inlämninguppgift
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
Du har ännu ej uppnått målen.
Du har grundläggande kunskaper. Du har svarat rätt på de minst 16/22 av E-frågorna.
Du har goda kunskaper. Du har nått målet för E och dessutom skrivit utförligt och korrekt på de minst 9/13 av C-frågorna.
Du har mycket goda kunskaper. Du har nått målet för C och dessutom skrivit mycket utförligt och korrekt på minst 7/9 av A-frågorna.
Arbete med bildspel
Hur väl du har jobbat med arbetsområdet. Hur bra ni har beskrivit de olika delarna i bildspelet.
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
Du har inte uppnått målen. Du har inte deltagit i arbetet eller Du har inte skrivit med egna ord.
Du har arbetat aktivt med gruppens arbetsuppgift. Ni har skrivit en sammanfattande text och använt passande bilder.
Du har arbetat aktivt med gruppens arbetsuppgift. Ni har skrivit en förklarande text och använt passande bilder. Ni har utvecklat er text jämfört med boken.
Du har arbetat aktivt med gruppens arbetsuppgift. Ni har skrivit en förklarande text som är väl anpassad till mottagaren och använt passande bilder. Ni har utvecklat er text jämfört med boken.
Redovisning
Hur väl du kan berätta om olika aspekter kring kol.
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
Du har inte redovisat eller Du kan inte berätta om alla delar i bildspelet
Du kan återberätta alla delar i bildspelet med hjälp av fusklapp eller bildspelets texter.
Du kan berätta fritt om alla delar i bildspelet med egna ord.
Du kan berätta fritt om alla delar i bildspelet med egna ord och dessutom förtydliga och svara på en del frågor som hör till ämnet.
Laborationer
Hur du har arbetat med laborationerna och redovisat dem i din lärlogg
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
Du har inte skrivit någon lärlogg alls.
Du har laborerat och skrivit kortfattat om: Hur ni gjorde Vad som hände Varför det blev så
Du har laborerat och skrivit utförligt om: Hur ni gjorde Vad som hände Varför det blev så
Du har laborerat och skrivit mycket utförligt om: Hur ni gjorde Vad som hände Varför det blev så
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: