Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ABC Resan

Skapad 2017-02-01 09:51 i Hedekas förskola Munkedal
Förskola
En ABC resa i en åldersblandad barngrupp, kommer även bli mycket sånger och tecken.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Under terminen kommer vi att fortsätta att arbeta med språket på våran avdelning. Kartläggningen grundar sig på observationer men även på att barnen fortsätter att vissa ett stort intresse och även önskemål ifrån barnen. Barnen frågar efter mera teckensånger . Kommer även dela ut skrivböcker till många barn som kan locka de till att skriva.

Vår barngrupp har nu under vårterminen förändras och även våra nya barn visar ett intresse av sång, rim ramsor och tecken. Så vi kommer att fortsätta med våran språkresa och komma vidare i språkets stora värld.

 

 

Mål

Eget formulerat mål

Nedan följer vårt egenformulerande mål kring vårens arbete med vår språkresa.

 • Under vårt arbete vill vi utmana barnen i barngruppen och individen i deras nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation
 • Vi vill ge barnen erfarenheter om tecken och dess kommunikativa förmåga

 

      

Läroplanens mål

Nedan finner ni de mål från läroplanen som vi i huvudsak berör/fokuserar på under arbetes gång.

Barnens erfarenheter

Beskrivning av gruppens erfarenheter. Det här känner barnen till om det valda området. Kan bygga på observationer, intervjuer, sångstunder, lekstunder eller annat.

Vi har ett ökat åldersspann på våran avdelning och barngruppen består nu av barn i ålder  2-5 år, så barnens erfarenheter och behov ser givetvis olika ut. Utifrån barnens efterfrågan och samt önskemål är det följande som vi kommer att jobba med under våren.

           - Skriftspråket

           - Bokstäver

           - Tecken/ Tecken som stöd

           - Sång/ rim och ramsor

           - Sagostunder

Nu återstår det för oss pedagoger att utmana barngruppen i dess utveckling och var varje individ befinner sig i sin språkutveckling.

  

Insatser - åtgärder för att nå målen

För att tillgodose barnens önskemål och behov i barngruppen kommer vi att ta oss ut på våran språkresa.

Skogen: Vi kommer att besöka skogen och utforska olika material. Det kommer bli så att vi plockar med oss material hem till förskolan för att kunna arbeta med.

Alfabetet: Vi kommer att arbeta med bokstäver, dess ljud och även bokstavens tecken. Att barnen får en medvetenhet av deras bokstav och känna igen  sitt namn.

Sagor: Det kommer att besökas många sagor i sagornas värld. Det sker genom barnens intresse och önskemål.

Sång: Vi kommer att använda oss av våra sångkort, rim/ramsorkort och teckensånger. Så barnen kommer att möta många nya tecken. Detta sker  utifrån barnens intresse och önskemål.

Arbetslaget: Samtliga i arbetslaget ansvarar för att vårat temaarbete går framåt och vi är lyhörda inför barnen vad de önskar. Även utmana dem i deras utveckling. Det kommer även in en hel del pyssel och aktiviteter som delas upp lite olika på arbetslaget.

         

                             

Hur målet ska utvärderas

 

Innehållet och målet med temaarbetet är att barnen skall utmanas och stimulera sin språkutveckling ,utifrån var barnen befinner sig i sin utveckling. Vi kommer att dokumentera det vi gör tillsammans med barnen. Dokumentationen kommer att synliggöras i barnens portfolie, pic-colage och lärlogg på Unikum. Barnens utveckling kommer att delges i vår uppföljning.

 

Teoretisk bakgrund

Lindö (2002) poängterar vikten av att skapa en god språkmiljö för barn redan under förskoleåren. Lindö menar att det är under förskoleåren det framtida skolbarnets språkförmåga grundlägg. I samspelet med vuxna ges barnet möjlighet att spontant utveckla sitt språk. Vi vill erbjuda barnen en språkstimulerande miljö och föra dem framåt i sin utveckling med utgångspunkt från deras egna initiativ och deras nyfikenhet. Vi kommer att arbeta med bokstäver, ljud, böcker, skriftspråket och tecken som stöd. Förhoppningen är att barnen i barngruppen skall ges möjlighet att starta/fortsätta sin individuella språkresa. Även detta perspektiv diskuteras av Lindö(2002) som poängterar vikten av att barn får rutiner kring språk och vistas i en språkstimulerad miljö där de får uppleva sagoläsning, biblioteksbesök och brevskrivning. Lindö menar att barn i en sådan miljö tillåts att upptäcka varför man skriver och läser. 

Bergö m.fl (1997) lyfter olika riktlinjer och beskriver förhållningssätt för lärare att stödja sig under arbetet med barns tidiga läs och skriftspråksutveckling. Barns inlärning gynnas av att det sker i en för barnet begriplig situation. Barnet lär sig genom att själva få tillfälle att använda språket på egen hand, barn kan på egen hand upptäcka språkets inre struktur. Vi kommer att både stödja dem och utmana dem i deras utveckling och arbeta fram material utefter deras önskemål för att på bästa sätt tillgodose de riktlinjer som Bergö mfl. beskriver nämligen att barn på bästa sätt tillägnar sig språket i ett för dem meningsfullt sammanhang, tankar som även presenterades av Lindö (2002). Eftersom vi i våran språkresa  tuffar vidare utgår vi  mycket från barnens individutveckling.

Körling /2012) poängterar vikten av högläsning och menar att högläsning skapar vägar in i skriftspråket för barn. Genom högläsning får barn möjlighet att få ta del av sagornas värld, de delges erfarenheter av att det finns något skrivna ord kan  berätta , både i form av sagor. Körling menar att det är viktigt att läsa högt för barn eftersom de då ges erfarenheter kring berättelser, att de får kunskap om att de har en början och ett slut, hur samtal i böcker låter, hur olika känslor beskrivs, hur andra kan känna och tänka och så vidare. Högläsning är viktigt eftersom det är ett sätt att medvetandegöra barnen kring vad läsning innebär.

 

                         

 

Dokumentation

 

Som vi tidigare nämnt kommer barnens arbete synliggöras och även barnens kunskaper. Vi kommer att dokumentera genom Ipads med te x pic-colage samt in i barnens portfolio. Det kommer att publiceras ut på barnens lärlog i Unikum. På Unikum kommer man kunna följa barnens individuella arbete och samt hela barngruppen med lite glimtar.

Samverkan med vårdnadshavare

 

Information till föräldrarna kommer att ske med informationsbrev som kommer med jämna mellanrum som skickas ut på Unikum. Vi kommer  att skriva i våra brev om hur temaarbetet går vidare framåt. Föräldrarna får även ta del av pic-colage som vi gör och sedan sätter upp i hallen . Pic-colagen byts ut efterhand som det tillverkas nya.

Det kommer även att delges en del pic-colage ut på Unikum. Ibland med i informationsbrevet eller som lite glimtar ifrån vårat dagliga arbete.

Våran planering delges även till er föräldrar.

Vi hoppas att vi skall ha en bra kommunikation med er föräldrar och ni talar om det är något ni  undrar över

Vi har daglig kontakt i hallen med er föräldrar och pratar vid lämning/hämtning. Det kommer bli så att Smörblomman har Öppethus nu på vårterminen.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: