Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden & faktatexter

Skapad 2017-02-02 10:34 i Gemensamt i Falun Falun
Grundskola 4 Religionskunskap Historia Svenska

Innehåll

 När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna:

Historia

 • berätta om när och hur länge vikingatiden pågick.

 • berätta om vikingarnas liv i byn och på resorna.

 • berätta hur spår från vikingatiden kan ses i vårt språk och våra liv.

 • resonera kring olika källor från vikingatiden och vad de berättar om vikingarnas liv och tro samt värdera om det är en användbar källa.

 • förklara och använda mig av begrepp som hör till ämnet.

 • samtala om hur synen på vikingatiden förändrats.

 • jämföra vikingatiden med vår egen tid  t.ex. levnadsvillkor, utbyte med omvärlden, vem som har makt, tro och källor.

 Religion:

 • berätta om vikingarnas tro.

 

Svenska:

 • hur en faktatext är uppbyggd

 

 • se skillnad på fakta och åsikter

 

 • sökläsa för att snabbt hitta det du söker

 

 • plocka ut det viktigaste i texter och filmer med hjälp av stödord

 

 • skriva en faktatext utifrån stödord

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Re Sv
Historia åk 4

Historia

Du når ännu ej målet.
Du når målet
Du når målet med marginal.
Historiska begrepp
Du kan och använder de begrepp vi har arbetat med.
Händelser och levnadsvillkor
Du har faktakunskaper om olika personer, händelser och levnadsvillkor under vikingatiden.
Utvecklingslinjer
Du kan beskriva och visa på samband mellan olika tidsperioder vad gäller levnadsvillkor, religion, utbyte med andra länder och makt
Källor
Du kan granska, tolka,utläsa information och dra slutsatser från olika historiska källor
Historieanvändning
Du kan ge exempel på hur historia används och framställs på olika sätt t.ex. bilden av vikingar

Hi Re Sv
Svenska åk 4

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen väl
LÄSA
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier
Genom att göra kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget visar eleven läsförståelse
SKRIVA
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur samt språklig variation
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
GE & TA EMOT RESPONS
Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet

Hi Re Sv
Religion åk 4

Religion

Når ännu ej målen
Når målen
Fornskandinavisk religion
Ha kunskap om de grundläggande dragen i fornskandinavisk religion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: