Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

South Africa

Skapad 2017-02-03 15:02 i Österslättsskolan Karlshamn
Muntlig presentation av ett engelsktalande land.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi arbetar med texter och reportage, som handlar om olika Sydafrika och människorna där.

Innehåll

Syfte

Förstå och tolka innehållet . . .  i olika slags texter.

Formulera sig och kommunicera i tal . . .

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

 • Texter från olika medier.
 • Muntlig och skriftlig information . . . till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar. 
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Konkretisering

 • utveckla din förmåga att uttrycka dig i skrift.
 • utveckla din förmåga iatt förstå och tolka innehållet i talad engelska.
 • utveckla din förmåga att förstå och tolka innehållet i skriven text.
 • utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal.

Undervisning/arbetssätt

 •  läsa och arbeta med några texter som handlar om människor som bor i andra delar av världen.
 • utöka ditt ordförråd genom att aktivt arbeta med de ord som hör till texterna.
 • återberätta texter muntligt med hjälp av stödord.
 • återberätta texter skriftligt.
 • skriva en egen text.

Bedömning

 • Den skriftliga förmågan bedöms genom en examination i form av en reseberättelse och redovisas i en matris i en matris.
 • Den skriftliga förmågan bedöms när eleverna återberättar lästa texter och även den redovisas i en matris.

Matriser

En
Muntlig framställning (eng)

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll och sammanhang
Du har svårt att med enkel engelska förmedla det som du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande, med enkel engelska. Du är inte så detaljerad i din framställning.
Du formulerar dig relativt sammanhängande och med visst flyt. Du har ett ganska rikt innehåll, där du har fördjupat vissa delar.
Du formulerar dig med flyt och ett tydligt sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad.
Uttal och intonation
Du har svårt att uttala en hel del ord. Det är svårt att förstå vad du säger.
Du uttalar en hel del ord fel, men gör dig ändå till stor del förstådd. Din intonation blir till viss del korrekt.
Du har gott uttal och relativt god intonation.
Du har mycket bra uttal och god intonation.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill säga och du använder dig av en del svenska ord.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på målspråket.
Språkriktighet, meningsbyggnad, Grammatik
Du behärskar inte enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder enkel grammatik. Du gör vissa fel som stör förståelsen.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör en del fel som inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik. Du gör få eller inga fel.

En
Skriva (engelska)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Realia
Du klarar inte att beskriva företeelser, där engelska används. Du gör inga jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan diskutera översiktligt, några företeelser där engelska används. Du gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan diskutera utförligt, några företeelser där engelska används. Du gör utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan diskutera, utförligt och nyanserat, några företeelser där engelska används. Du gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Disposition och sammanhang
Du kan ännu inte formulera dig, så att sammanhanget framgår.
Du försöker hålla en "röd tråd", men det finns en del brister i sammanhang.
Du skriver relativt sammanhängande och lyckas ganska bra med att hålla en "röd tråd".
Texten hålls ihop med en tydlig "röd tråd".
Innehåll och flyt
Du kan skriva en kort och enkel text utifrån givna instruktioner. Du skriver enstaka fraser som ej knyts ihop. Du förmedlar ett innehåll som är mycket magert.
Du kan skriva en enkel text med sammanhang om vardagshändelser, med vardagliga ord och fraser. Innehållet är ganska kortfattat. Du försöker uttrycka en del egna åsikter, men de är inte utvecklade.
Du kan skriva en text om ett specifikt ämne och tar även med detaljer. Innehållet är informativt och delvis intresseväckande. Du förklarar och/eller ger en del exempel.
Du kan skriva en text som tar upp flera aspekter om ett givet ämne. Texten är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar och/eller jämför.
Ordförråd och skriftlig korrekthet
Du använder ett enkelt, begränsat ordförråd. Du skriver svenska ord, när du inte hittar de engelska. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer ord som resulterar i att du gör dig förstådd. Du använder ett relativt enkelt ordförråd.
Du väljer ord som gör att texten är lätt att läsa och förstå. Du har ett mer varierat ordförråd.
Du använder ett varierat ordval, som visar på ett stort ordförråd och förmåga att kommunicera på målspråket.
Grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder en enkel grammatik. Du gör vissa fel som kan störa förståelsen.
Du nyttjar grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik, anpassad för årskursen. Du gör få eller inga fel.
Stavning
Du gör stavfel på enkla och redan bekanta ord. Detta kan påverka förståelsen av texten.
Du gör stavfel som delvis kan påverka förståelsen av texten.
Du gör få stavfel, som inte stör förståelsen.
Du stavar i stort sett korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: