Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Språk

Skapad 2017-02-06 18:49 i Förskolan Skrindan LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Vi kommer under vårterminen arbeta med målområdet språk på olika sätt. Vi vill uppnå en verksamhet i vilken alla barn utvecklar deras kommunikativa förmågor genom inflytande över verksamhetens innehåll.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Barnen är intresserade av sånger, rim, ramsor, böcker och olika lekar. Det finns

även ett stort intresse för bokstäver, både hur de ser ut och hur de låter.

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syftet och målet med vårt målområde språk är att erbjuda en verksamhet där barnen på ett lekfullt och lustfyllt får ta del av olika språkstimulerande aktiviteter anpassade för barnens egna nivåer. Vi vill skapa nyfikenhet och delaktighet i våra olika aktiviteter och i vår pedagogiska miljö.

 

Mål -  Att varje barn: 

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa…

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 • Efter ålder och mognad ges möjlighet att utveckla en förståelse för berättandets struktur.

 

 • Efter ålder och mognad ges möjlighet att utveckla en förståelse för lyssnandet genom deltagande i kommunikativa situationer, såsom samlingar.

 

 • Efter ålder om mognad ges möjlighet att utveckla ett intresse för skriftspråket genom vår miljö.

 

 • Efter ålder och mognad med hjälp av lärplattan ges möjlighet till förståelse för hur kommunikation kan ske med bilder.

 

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Vi kommer att använda oss av vårt Pelle Svanslöstema som vi startade upp föregående termin,  "Veckans bok" och boksamtal, språksamlingar, språkliga aktiviteter, sånger, ramsor och rimpilar. Att lyssna in barnen och deras reflektioner och intressen kommer leda oss framåt i språkarbetet. Vi kommer även att arbeta med olika sagor och att skapa egna sagor.

Vi kommer att lyfta språket genom att fortsätta med "Veckans bok" och boksamtal kring både veckans bok samt andra böcker, språksamlingar med rim, ramsor, sånger och bokstäver.

Lingongruppen och Blåbärsgruppen kommer att arbeta på ett liknande arbetssätt där vi i grupperna kommer att dela in barnen i ålder 1-3 år och 3-5 år för att kunna anpassa de olika aktiviteterna till barnens olika nivåer.
I ålder 1-3 år kommer språkarbetet innebära mycket sång, olika sagor samt skapandeaktiviteter för att främja språkutvecklingen. I ålder 3-5 år kommer språkarbetet innebära mycket sång, rim, ramsor, boksamtal, drama och skapande av egna sagor på olika sätt.

 

Förutsättningar - Området språk finns med i vid alla dagliga situationer som vid maten, i hallen, på samling och både i inomhus- och utomhuslek. Under våra grupptider kommer fokus ligga på målområdet språk där två pedagoger arbetar med varje grupp.

 

 

Dokumentation - Dokumentation sker genom kamera, observationer, anteckningar och via Unikum.

Förberedelser - Litteratur, sånger, ramsor, språkpåsar.

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: