👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Design Plagg

Skapad 2017-02-08 15:23 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola 7 – 9 Slöjd

Innehåll

https://docs.google.com/document/d/1l9YbV81CU1IRsvxJ-nuFjTkv0viGBRAwfOS8hAcTA-0/edit

Design KläderEleven skall fritt kunna välja område samt föremål. Att ta eget ansvar för sin slöjdprocess och hitta lämpliga tekniker för ett färdigställande. Eleven skall skriva processraporter som lämnas in.Arbetet redovisas muntligt i slutet på terminen digitalt där eleven skall reflektera och analysera sitt arbete. Arbetet skall utrycka  hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar. Imode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.Hur detta kännetecknas väljer eleven själv.Nyckel ord:

-Slöjdprocessen

- Säkerhet och rutiner

- Färg och form

- Dokumentation

- Materialval

- Handverktyg och maskiner

- Reflektion och analys

- Förmåga att tolka slöjdföremålHjälpmedel:

Litteratur

Webbsidor

Inspirationsbilder

www.youtube.com/watch?v=IlmIqkCw8PM

https://se.pinterest.com/sljdv/

http://www.slojdportfolio.nu/

www.youtube.com/watch?v=SLPgjLBm8Wo
      Förmåga att:

 • Formge och framställa slöjdföremål
 • använda handverktyg och maskiner
 • välja tillvägagångs sätt i slöjdarbetet och motivera detta.
 • välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
 • tolka slöjdföremåls uttryck kopplat till den egna kulturen.
 • ge omdömen med slöjdspecifika begrepp, analysera samt reflektera över sin egen processen.

 

Design

 


 
   


 


 


 


 


 


 


 


Bedömning

 

 • Förmåga att formge och framställa slöjdföremål
 • Förmåga att använda handverktyg och maskiner
 • Förmåga att välja tillvägagångs sätt i slöjdarbetet och motivera detta.
 • Förmåga att välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
 • Förmåga att tolka slöjdföremåls uttryck kopplat till den egna kulturen.
 • Förmåga att ge omdömen med slöjdspecifika begrepp, analysera samt reflektera över sin egen process.

 

   

E

C

A

Slöjdföremål

Processen

 

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifråninstruktioner.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifråninstruktioner och delvis egna initiativ.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifråninstruktioner och egna initiativ.

Använda redskap

Handverktyg och maskiner

 

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Tillvägagångssät

Problemlösning

 

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enklamotiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklademotiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklademotiveringar till sina val.

Inspirationsmaterial

 

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterialoch sådant som eleven själv har sökt upp.

Kombinera

 

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Dessutom kan eleven pröva och omprövahur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Arbetsprocessen

 

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Ge omdömen

 

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Tolka

 

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutveckladeresonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Att skriva Processrapport.

 

Processrapportering  och reflektion.

När du arbetar med ditt arbete ska du uppmärksamma både processen och produkten.

Experimentera, utforska, ändra och försöka på nytt. Detta material är underlag för den rapportering som du lägger in i uppgiften Processrapportering samt Reflektion och genom vilken jag kan följa din process - analys och reflektion är nödvändig. Ditt samlade material är också underlag för redovisning som sker vid terminens slut.

 

Olika begrepp som används är te

Beskrid/Redogör för

Detta kan gälla både begrepp och teorier från böcker men också egna erfarenheter. Tex ni gör en sammanfogning, tittar i en bok, använder slöjdspecifika begrepp tex. Stickning och berättar hur du gjort.

 

Anknytning

Här förväntas ett eget resonemang med koppling till böcker.

Skriv om egna erfarenheter koppla till ett idéuppslag tex.. bok, film,

Ge exempel: Dessa kan vara personliga eller med hänvisning till böcker.

 

Analysera

Sönderdela, granska, kritiskt undersöka eller visa på samband. Söka efter och beskriva de delar som en större helhet är sammansatt av.

Vad var bra, eller mindre bra, varför. Försök att utveckla era resonemang.

 

Diskutera

Här förväntas egna reflektioner angående ett speciellt problem utifrån olika perspektiv. Det kan även handla om att argumentera för och emot något/bryta olika uppfattningar mot varandra.

När ni analyserar, drar slutsatser och försöker att se lösningar från olika vinklar. Hur hade jag kunnat göra, på vilket sätt, med vilket material.