Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att föra Loggbok

Skapad 2017-02-09 06:25 i Stinsens förskola Lunds för- och grundskolor
Skriva loggbok på modersmålet
Grundskola 6 – 9 Modersmål
Att läsa på och mellan linjerna för en djupare läsupplevelse

Innehåll

Genom läsning och skrivning av en självvalt bok på danska, kommer du att träna dina läsförmågor och skrivförmågor på danska.

Du ska under en tiden du läser boken samtidigt skriva loggbok om detaljer, händelser, miljö och personer i boken.

Du kommer dessutom löpande att skriva dina reflektioner om det du läser.

Du kommer att ha några frågor som stöd och hjälp för att kunna reflektera över olika delar av innehållet.

När boken väl är utläst kommer du gå tillbaka till anteckningarna och skrivrn en sammanhållen slutgiltig analys.

 Tänk på att skriva fullständiga meningar.

 

Innehåll

 

Övergripande mål 

Du ska utveckla din förmåga att läsa skönlitteratur samt att granska, förstå och resonera kring innehållet och budskapet.

Mål

Målet är att du ska läsa ut en skönlitterär bok. Medan du läser boken ska du föra en loggbok på innehållet och budskapet i romanen.
När boken är utläst ska du gå tillbaka till dina anteckningar och ta hjälp av dem när du skriver en analys på hela boken.

Undervisning

Under arbetsmomentet så är det stående läxa att läsa minst 60 minuter i veckan, mer kan behövas beroende på hur långt man har kommit i boken. Efter varje kapitel, så skriver du i din läslogg, dels referat om kapitlet, men också frågor til personer i texten, handling i kapitlet och författeren,lista över centrala viktiga händelser, teman i kapitlet samt tankar och reflektioner om det du läst.

Löpande läsning och loggbokskrivande
Efter varje kapitel, skriver du i din läslogg, dels om vad de senaste du läst handlat om men också tankar och reflektioner om det du läst. Läsloggen  skrivs i ett googledokument på Classroom direkt efter att du läst ett kapitel och ska ske löpande under hela läsningens gång. Varje inlägg bör vara 100-200 ord långt och innehåller både sammanfattning av det som skett och resonemang om varför det som skett har skett och vad det betyder.


Bokanalys
Hela analysen bör omfatta minst 1000 ord.

Sammanfatta hela handlingen från början till slut (kortfattat ca. 300 ord). Var noggrann med att beskriva orsakssamband (Något hände och detta berodde på att något annat hänt (X leder till/beror på Y))

Gör ett persongalleri. Beskriv alla de viktigaste karaktärerna så noggrant du kan. Kom ihåg att ta med sådant som man måste lista ut genom att läsa mellan raderna. Men också sådant som är mer uppenbart. Som utseende, kläder, namn, familj o.s.v. Vad har de olika personerna för relationer innan boken börjar? Vad har de varit med om innan handlingen utspelar sig?

Sammanfatta sedan alla din intryck och tankar kring boken. Vilka tankar har den väckt hos dig? Har boken väckt några känslor eller minnen oss dig? Finns det några kopplingar du kan göra till sådant som skett i ditt liv? Finns det några kopplingar till sådant som någon vän eller någon i din familj varit med om? Vad tycker du bäst om i boken? Vad tycker du sämst om i boken? Varför?

Författaren och boken. Varför tror du att författaren har velat skriva den här boken? Vilket är budskapet? Man brukar ge författare rådet att skriva om det varit med om. Kan du se några kopplingar mellan författarens egna liv och det som sker i boken? På vilket sätt ser du det? Tycker du att författaren har tagit till sig av det rådet? Varför/varför inte? På vilket sätt?

Se tillbaka på dina anteckningar. Hur ser du nu på boken du valde? Stämde dina första intryck? Är det något i boken som du inte förstår? När var boken som bäst, i början, i mitten eller i slutet? Vad berodde det på? Är du nöjd med slutet? Om inte – hur tycker du att boken skulle ha slutat?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml

Matriser

Ml
Loggbok

Innehåll

 • Ml  E 9   Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Ml  E 9   Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Ml  E 9   Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Ml  E 9   Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
 • Ml  E 9   Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
 • Ml  E 9   I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Ml  E 9   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
 • Ml  E 9   Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Röd tråd/struktur
Ditt läsloggsinlägg har tydlig början, mitt och slut.
Ditt inlägg har en medveten struktur.
Du visar att du behärskar en varierad och väl utvecklad återberättarteknik.
Ämnesrelevans
Din text har en klar och tydlig koppling till boken.
Din text behandlar boken på ett genomtänkt sätt samt är väl anpassad till mottagaren.
Din text lyfter fram boken samt behandlar och utvecklar dina tankar/åsikter om den och du för ett slags resonemang med bokens personer.
Originalitet
Din text väcker intresse.
Innehållet i din text berör och samverkar med språket. "Din röst" präglar texten.
Värdering
Du kan framföra en enkel åsikt.
Du för fram dina egna tankar och åsikter i texten.
Du motiverar dina synpunkter med tydliga argument.

Språk

 • Ml  E 9   Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
 • Ml  E 9   Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
 • Ml  E 9   Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordval
Du har rätt ord på rätt plats.
Du strävar efter att variera ditt ordval.
Du använder dig av ett varierat och väl nyanserat ordval.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden i din text är korrekt, enkel och inte så varierad.
Du använder dig av en omväxlande meningsbyggnad.
Du har en varierad meningsbygnad med inskjutna satser och styckeindelning.
Korrekthet/stavning
Du har en viss formell osäkerhet som inte stör läsaren.
Du använder språket på ett självständigt och korrekt sätt.
Du visar att du behärskar skrivregler och kan använda skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: