👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans plan mot Diskriminering och kränkande behandling

Skapad 2017-02-09 12:28 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Förskola
Vi strävar efter att vara en förskola som präglas av mångfald och respekt inför varandras olikheter, alla olika sätt att leva och vara ska ses som självklart.

Innehåll

Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och/eller vetenskaplig grund.

Christian Eidevald tar upp Hellman som studerat hur individer förhåller sig. Forskning visar både internationellt och nationellt att förskolan många gånger förstärker traditionella könsroller genom att oreflekterat gå in i olika händelser/situationer. Forskning visar att om man går in i själva händelsen, situationen och ser de olika positionerna barnet väljer avgör vilka positioner som accepteras av olika individer.

Christian Eidevald (2009 s.175) menar att om pedagogerna i sitt bemötandet av barnet utgår ifrån hur man väljer att positionera sig i olika situationer, ger vi dem möjlighet att öva på olika situationer i olika sammanhang, vilket skapar förutsättningar för att hantera olika positioner senare i livet till barnet.

 "Olika barn är redo för olika mycket ansvar i olika situationer, inte om man är flicka eller pojke eller hur gammal man är"(Eidevald 2009 .176).

Christian menar vidare utifrån sin forskning  att om barnet ges möjlighet att träna sig i att uttrycka sina känslor och önskningar kan därmed all barn bli rustad för att senare i livet använda sig av språket för dessa ändamål. Då ger vi barnet ett verktyg att kunna förklara med ord vad de vill ha och berätta med egna ord hur de upplevt olika situationer utan att bli betraktad utifrån vilket kön man har.

Eidevald, Christian (2009). Det finns inga tjejbestämmare. -Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek. Jönköpings Universitet

Firo - Från jag till vi. Det innebär att vi arbetar tillsammans i grupp och vi pedagoger är en viktig del i att leda barnen för att skapa struktur och sammanhållning. Enligt Firo så går gruppen igenom tre olika faser, Tillhöra, Rollsökning och till sist Samhörighet.

 

 

Mål

  • Att inget barn ska bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.
  • För att motverka diskriminering och kränkande behandling strävar vi mot att utveckla varje barns förmåga:

      - till empati, 

      - att ta hänsyn, 

      - visa solidaritet, 

      - att reflektera, analysera över olika vardagliga dilemman,

      - respektera varje individ.

  • För att motverka diskriminering och kränkande behandling. Strävar vi mot att varje barn utvecklar sin:

      - identitet,

      - självkänsla/medkänsla

 

 

Målkriterier

  

    - När vi ser att barnen uppmärksamar varandras känsloyttringar på ett positivt sätt.

     - När barnen är delaktiga i reflektionen av vad som hände.

     - När vi ser och hör att barnen ber om hjälp eller erbjuda hjälp.

     - När vi ser att barnen gör egna individuella val.

Syfte

Förskolan ska bli en trygg plats där alla olikheter har samma värde.

Metod

Pedagogerna är lyhörda och uppmärksammar hur barnen leker och samspelar för att kunna upptäcka miljöer och situationer som inte fungerar. Vi organiserar verksamheten i mindre grupper för att barnen ska ges möjlighet att uttrycka sig och undvika att det blir "trångt".

Vi använder oss av värdegrundade begrepp som tillsammans, turas om, hjälpas åt etc.

Att ha en bredd i det pedagogiska materialet där vi lyfter de 7 olika diskriminerings grunderna.

Analys

Vi har arbetat för att skapa trygga situationer och miljöer. Vi märker att när vi delar upp barnen och arbetar i mindre grupper blir klimatet lugnare och barnen får större utrymme och möjlighet att uttrycka sig. Vi är även medvetna om gruppernas sammansättning. 

Efter att ha arbetat med Humlans kultur och uppmuntrat barnen att bjuda in varandra i leken, har vi sett att lekarna lockat till sig fler barn. Barnen har börjat leka i större grupper och olika konstellationer.  

Det är ett tillåtande klimat i gruppen.Vi upplever att  barnen känner att de har inflytande, sedda och lyssnade på, och att det är okej att uttrycka sina tankar och åsikter. Barnen upplevs som trygga i gruppen, och således trygga i relationerna med kamraterna. Det leder till möten där barnen känner sig säkra och öppna för nya relationer i sin egen takt. Barnen är empatiska och uppmärksammar barn som är lediga/sjuka.

 

Uppföljning

 

Utvärdering

 

Utveckling