Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smörblommans kulturplan på Humlan

Skapad 2017-02-09 12:33 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Förskola
På Humlan vill vi skapa en gruppkultur där alla barnens intresse tillvaratas.

Innehåll

Utifrån forskning

Ett interkulturellt förhållningssätt kräver förmåga att vara öppen för det nya, och att olika tankesätt och värderingar genomsyrar hela organisationen (Pirjo Lahdenperä i Interkulturellt perspektiv 2006). När man pratar om interkulturellt lärande tänker man kanske först på olika nationaliteter men det går även att tolka på individnivå, alla har en egen ”hemkultur” där egna erfarenheter och traditioner påverkar. Det handlar om en medvetenhet att det finns andra tankesätt och värderingar i andra miljöer och det kräver kunskap menar Pia Lahdenperä, professor i pedagogik med interkulturell inriktning. Mlekov och Widell (2003) påpekar att mångfald innebär att man ser olikheter som en tillgång och för en levande diskussion i det dagliga arbetet.
Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia pedagogiken ansåg att pedagogerna på förskolan skulle utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Pedagogen skulle ses som en medforskare och ta tillvara barnets kompetens och nyfikenhet. Det ligger till stor grund för dagens pedagogik i svensk förskola. Som pedagog krävs det att man bortser från det för givet tagna och tar vara på barnens önskningar och frågor och gör dem delaktiga i lärprocessen först då kommer lusten in i arbetet menar Lenz Taguchi (2005).

Lahdenperä, Pirjo (2006). Interkulturella perspektiv, pedagogik i mångkulturella lärande miljöer. Lund: Studentlitteratur AB
Mlekov, Katarina & Widell, Gill (2003). Hur vi möter mångfald på arbetsplatsen. Lund: Studentlitteratur.
Åberg, Ann & Lenz Taguchi, Hillevi (2005). Lyssnandets pedagogik- etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Stockholm: Liber.

Mål 

Att barnen lyssnar på varandra

Att barnen känner delaktighet i sin egna kultur och visar intresse för andra kulturer

Att barnen vågar uttrycka sig 

Målkriterie 

Vi ser att barnen uttrycker sig genom flera olika uttrycksformer. 

Vi ser att barnen delger varandra utifrån sina kulturella erfarenheter. 

Högre resultat i NKI samt i Nacka kommuns enkät.

Vi ser att vi dokumenterar kultur i unikum och i andra sociala medier. 

Vi ser att vi systematiskt dokumenterar hur vi använt kulturpengen 

 

 

Syfte 

Vår verksamhet ska präglas av ett interkulturellt förhållningssätt, där vi låter olika åsikter och synsätt berika varandra samt att olikheter ses som en tillgång. Vi utgår från barnens kunskaper och erfarenheter. 

 

Metod 

På Humlan samtalar vi ofta om begrepp som tillsammans, turas om och dela med sig. Vi har under året skolat  in flera barn och då är  det extra viktigt att arbeta med trygghet och stödja barnen samspel och konflikthantering.Vi uppmuntrar barnen att bjuda in varandra i leken. Fordonsleken med stolar"  är ett exempel på detta. Gemensamma aktiviteter som sång och rörelse för att stärka sammanhållningen. Uppmärksamma olika kulturer vid temadagar.

 

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Efter att ha arbetat med Humlans kultur och uppmuntrat barnen att bjuda in varandra i leken, har vi sett att lekarna lockat till sig fler barn. Barnen har börjat leka i större grupper och olika konstellationer. 

Vi upplever att barnen känner att de har inflytande och kan påverka dagens innehåll. De berättar vad de vill göra eller pekar på föremål som symboliserar en aktivitet. Vi har uppmärksammat och sett till att det genomförts. De märker att vi lyssnar och tar till sig deras tankar och det leder till att de fortsätter uttrycka vad de vill.

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi gjort, var och en efter egen förmåga. Vi dokumenterar i barnens lärlogg).

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm.)

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: